Curo vegu achest vert che tüci i an rinais e riviv sempre pi bèl

Curo vegu acheste fiùu che prufümin l'aire che tüci giurn respiru

Curo vegu achest sulei che m'esciaudo la pèl e me fai sente pi vìu

Curo sentu lu fort udùu dal fen e achel de la tero apeno ravuràa

Curo sentu che sun turno arübà i festus rümur ental bosc

Curo sentu la tuo vùus che cuntento me ciamo per num

Curo pensu a tü...e a la ben che te vöi...

Curo pensu a la cuntenteso che lu tiu amur me dà

Empruvis en te la ment me trobu acheste pensìe:

«U sai, o Signur, che a möre i vai de curage!

ma, per piazìi, fai che me capite nen en tal mes de mai!».