Ben aut ent' i bric esperdù

Isto la grangio ent a siou nescù

I-es faccho et peire senso chausino

Per mi i-es bello, l'ai ben amà

Euro i-es esquro e i vai en rouvino,

En journ mio maire l'elluminavo.

Euro i-es freido, ma en temp passà

En troupel et minà l'eschoudavo.

Sies benedetto ma grangio

Set quitou moun cor es derangio

Sus toun cubert fiouris l'uou gourbin

Tu sies moun argall, moun sagrin