L'èra lu servaje ma l'istava amùn nna löya k'i nën fan a Barma Katra e ykì a l'avìa sa barmassa, a l'avìa mak ëd chabra e a drümìa ykì, suta n'ikà barma, l'avìa fach kuma na *.... kuma na kazota, e pé a drümìa ykì. Invèrn e stä! Feìa ko sun fén, l'istä, per sâ chabra e* po 't fëlha, tsas...

E alura, eykì, a l'anava pa lén, n'ëyra lh'a pasà lu prèyre.... e a la pa truwà, basta l'a rmatü a d' awti, a l'a rmatü a d'awti kë fusu nä fa-le le kümisyùn, di: «Ta péy ko k'a vène ker vir a la mëssa, di, e * ko fa-se vèy sno vay pa pëy am Paradìs (kuma i dizìyn) di a vay pa 'm Paradìs!». E ykl'ome ysì per sâ ura fezìa trèy pas avanti e trèy pas ëndarè, trèy pas avanti e trèy pas ëndarè. A savia pa d'awte!

Ki ew sew sëmpre rkurdà ke nosti vélh lu dizìyn, e anava pa via d'iykì. E kar trìfula, minjava d' trìfula, fëzìa köze t' sé1, fëzìa köze 'm po t' sél, perké a l'avìa ko t' champ * (dë batarìa), Për ris, për ris feyzìa bülì lu sél fin k'a fuzè skyapà, péy din a minjava lulì për ris; bütàa mpo d'ach a l'avìa, bütava mpo d' lach t' sa chabra perké * i diyn k'a n'a tnìa sëmpe üna u dua k'a la lisàa pa na 'r buk.

Basta kë... na vira, forsa t' chëmëntà-lu a l'é vëngù lén, vistì iki pa tëm... pa ko tëm bén, ikì n' om sulèt e ykì u si chabrase, e pa d'awte pi k' drümì ikì kuma puìa ko.... s' tëkunava ko èl kuma puìa ....Vëngù lén nvia ko sa bërnhasa*, sun mantlòt e a là y surtìa lu rach dër suléy dla finésta (...)(1) e a chapa sa mantlina a l'a tapà ykì sü d'ikà bara del suléy. E y é tëngù. Aura li fay * ar prèyre: «Kampa ko la sua! Véy s'a tén!». A l'a pa tapà! Pi k' a li fay dis: «Va püra, tsés pi sant ke mi!».