Nùëch ëncà mai nùëch,
dëreire a le fënestre,
Uëlh coumo i tìe,
A dëgarà dë foro le vìe

 

Néou ëncà mai néou,
A l'ouro tardo,
Quieto i chai,.
Coumo toun tëmp quë al vai

 

Amour ëncà mai amour,
Dë sout sa cubèrto
La pëchitto i dùërm,
e tu finisës toun joùërn

 

Pënsà ëncà mai pënsà,
Sërè dëmon!

Eiro rëpaous quë sìe
dùërmës toun son

.....lëgìe