Sunt tréi soudà chi venën d'la ghèro
tout deiciousà, mal abilhà
sënso souper dunt anar lougiar.

I soun anà da madammo d'l'osto:
Madammo d'l'osto avè-u d'vin rozé
chë li soudà î n'an pâ lu pié.

Li tréi soudà soun miz a tabblo
soun miz a tabblo a béure e mingiar
madammo d'l'osto à plûrà.

Soc avè-u madammo d'l'osto?
Soc avè-u tant a plûrar
chë li soudà î sun aribà.

L'è pà moun vin rozé chë plûru:
plûru moun tant bèl eipû
chë lh'à sè' ann ch'al è oub vû.

Böicavo l'ün, böicavo l'autre
il à tant bén böicà:
L'è proppi vû chë m'avè eipuzà.

O ch'à-tù fait, la maleirûzo!
e t'ai laisà oub düi meinâ
öiro î n'à cattre pâ trop grâ.

I m'an eicrit de fausa lëttra
chë t'ère mort e ëntërà
mi ai fait l'amour oub ün soudà.

Alûro ma fënno fëzoummo partagge
fëzummo partagge di meinà
tü lî maigre, mi lî pi grà.

En Franso lh'èro dë grandà ghèra
dë grandà ghèra e di tûrmënt
vai ma fënno e lh'inüsënt.