Parpaioùn e abéie savìn pus ent' anàa:

elà! arìe anàn dedeçài dedelài

tan fiairàven, chamàven aquelle fiour di préit

qu'àn burdì 'nçèm, pendù, a l'àire e a lou souléi,

fìndi a dermentiàa tout: fioùr, souléi, àire e çi,

findi a toumbà 'ndurmì, 'n bras a na fioùr grinoùso.