LA FÈIRË DË LA TROUFOULÒ E DË LA TOUMÒ

Quest'anno abbiamo deciso di scegliere per la nostra ricerca ambientale e linguistica una festa che si svolge nel nostro paese una volta all'anno e che è "La fiera della patata e della toma di Novalesa".

Questa festa attira moltissime persone da tutti i paesi vicini ed anche da Torino e da altre città del Piemonte.

Per iniziare il nostro lavoro abbiamo pensato di intervistare l'Assessore alla Montagna ed all'Agricoltura che è stato l'ideatore di questa Fiera e così lo abbiamo invitato in classe per porgergli le domande che abbiamo preparato insieme.

.

Hi còl d'èin dësidà d'ahërni prë noura arsèrtsë tsu l'ambiënn e tsu la lèinga ina feha quë lhë së dëroulë din noùroun paì in còl a l’ënn e quë et "La Fèirë dë la troufoulò e dë la toumò de Noualèizë".

Hlò feha ië lh'amùhët ina vréiò dë prësënë de tpit li vëladzou protsou e asë dë Tërin e d'otrë shitaië dou Piëmoun.

Prë coumahìë noùroun travòlh d’èin sounjò d'antrëvistà l'Asësour a la Mountinhë e a l'Agricoultëra qu'et ià l'idëatour dë hlò feha e paré dë l'èin anvità an clasë prë farëlhë lë doumòndë quë d'èin avoù aprëstà ansèin

Gli alunni di quarta e quinta con l’assessore

Lh’ëstudënn dë catriéma e dë hinquiéma avo l’asësour

Migliaia di persone affollano la fiera

Dë milhé dë prësënë ou l’aramplèisou la Fèirë

INTERVISTA all'Assessore alla Montagna e all'Agricoltura del Comune di Novalesa

Quando è stata fa prima volta in cui si è svolta fa "Fiera della patata e della toma"?

La prima volta che si è svolta la "Fiera della patata e della toma" è stato nel settembre del 2005. Si è deciso di organizzarla, ogni anno, la quarta domenica di settembre.

ANTRËVU a l'Asësour a la Mountinhë e a l'Agricoultëra dë la Quëmënë dë Noualèizë

Cònquë et ià lou prëmìë còl quë la "Fèirë dë la Troufoulò e dë fa Toumò" lhë s'èt dëroulaia?

Lou prërmìë còl que la "Fèirë dë la Troufoulò e dë la Toumò" lhë s'èt dëroulaia et ià din lou stèimbrou dou dbërnilëhinc. I s'èt dësidà dë ourganizhela, tsaquë ënn, la catriérma dëmëindzë dë stèirnbrou.

I banchi di vendita

Li bòn dë vèinta

I banchi delle patate

Li bòn dë lë troufoulë

2) Perché avete pensato di fare questa Fiera?

Si e deciso di fare la Fiera per intensificare la produzione delle patate; creare investimenti e ricavi per i produttori; far conoscere il prodotto ad un pubblico più ampio; consegnare al mercato un prodotto genuino privo di fertilizzanti e preparati chimici; promuovere la conoscenza della patata e contestualmente del territorio e del paese di Novalesa; coinvolgere i novalicensi in un progetto comunitario; incrementare e favorire l'economia del luogo permettendo ai ristoranti e ai negozi di aumentare la loro attività.

Prëquèi quë ou l’é sounjò a hlò feha ië ?

I s'èt dësidà dë farë la Fèirë prë antèinsiffìë la proudushoun dë lë troufoulë; crëà d'anvëstimënn e dë gònh prë li proudutour; farë cunurë lou proudouì an in pëbli plu òmplou; counsinhìë tsu lou marchò in proudouì sòn sèin-ha fërtilizhën rëclamizhìë la cunusèin-hë dë la troufoulò e an memou tèin dou tëritouerou e dou paiì dë Noualèizë; farë partësipà li valëzon. din in proujèt quëmëniterou: oumèintà l'ëcotmoumì dou pòst an sartsënn d'èidà lh'oubèrzhë e lë boutiquë

Perché proprio della patata?

Prëquèi fròn la troufoulò?

Si è scelta la promozione della patata perché e un prodotto tipico di montagna, perché sul territorio novalicense è molto coltivata ed é un ortaggio della tradizione (coltivata da molti secoli), é molto buona e genuina, con essa si possono preparare molti piatti (esistono molti piatti anche della tradizione culinaria novalicense).

Lhë s'eèt aharnouò la proumoushoun dë la troufoulò prëquèi quë et in proudouì dë la mountinhë, prëquèi quë tsu lou tëritouérou valëzòn lh'ët ina vréiò cultivaia e et in ourtadzou dë la tradishoun (cultivà da grou dë shéclhou), lh'ët biënn boun-na e sòn-na, avo lhi ou së poulou aprëstasë ina vrèio d'ishétë (i eèt ina vrèiò d'ishétë dë la tradishoun culinera valëzòntsë).

Vari banchi arricchiscono e variopingono la Fiera

Biënn dë bòn l’anrëtsèisoub e ou barioulou la Fèirë

Chi è che aiuta ad organizzare questa Fiera?

Qui et qu’i èidët a ourganizhìë hlò Fèirë ië ?

La Fiera è organizzata dall'Assessorato alla Montagna del Comune di Novalesa con il coordinamento dell'Amministrazione Comunale. Fondamentale è l'apporto delle associazioni locali, in particolare il gruppo Alpini, la Banda Musicale, il gruppo AIB, la Proloco, il gruppo delle nonne della Rablà, il Museo Etnografico, le
Scuole Primarie con insegnanti ed alunni. Inoltre si uniscono agli stand dei produttori di patate alcuni gruppi di volenterosi che raccolgono offerte per opere benefiche (es: gruppo di S.Anna raccoglieva denaro per la ristrutturazione della Cappella omonima vendendo dolciumi e bibite; gruppo della Frèita, allo stesso modo, raccoglieva soldi per il rifacimento del tetto della Cappella).

La Scuola Primaria vendeva manufatti realizzati dagli alunni e dai genitori per raccogliere offerte per il materiale scolastico e per i viaggi d'istruzione da svolgere durante l'anno scolastico.

Il gruppo Alpini monta il capannone per ospitare coloro che vogliono pranzare,
pela le patate, si occupa del pranzo e della sua distribuzione, del vino e delle bevande in genere.

La Fèirë lh’ët ourganizhò dë l'Asësourà a la Mountinhë dë la Quëmënë dë Noualèizë avo lou courdinamënn dë l'Aministrashoun. Quëmënala. Biënn ampour-tënn et l'edou dë lëz Asoushashoun, an particulerou lh'Alpin, la Bònda, lh'AIB, la Proloco, lë Marèin-në dë la Rablà, lou Muze Etnografi, l'Ëscoulë Primerë avo li magistrë e lh'ëstudënn. An plu ou s'ampoundou a li bòn di proudutour dë trou­foulë carqui ansèin dë voulountou qu'ou l'amasou dë sëmounsë prë d'ouvrë dë biënn (ez: l'ansèin dë Lëz Ëhoumbë ou l'amasavë dë sout prë la ristruturashoun dë la Tsapela dë la bourjò an vandënn dë dou e da bérë; l'ansèin dë la Freta, dë la mema manérë, lhë culhèt dë sout prë lou tèt dë la Tsapela).

L'Ëscoula Primera lhë vandèt dë travalhët rëalizhò di mouèinà e dë lë dzènn prë
amasà dë sëmounsë prë lou matarial dë l'ëscoula e prë li viadzou d'istrushoun da dëroulà pandënn l’ënn.

Lh'Alpin ou l'ount mountà lou capanoun prë hi qu'ou dëziravou mëndzìë, on pélon lë troufoulë, ou l'ourganizhou lou dënà e la distribushoun, ou s'antréshou dou vin e don bérë an dzënëral.

Gli alpini al lavoro

Lh’Alpin a l’ouvra

Si friggono e si distribuiscono le patate

Ou së frëcahou e ou së dëstribuèisou lë troufoulë

Si prepara per il pranzo

I s’aprëstë prë lou dënà

La Banda musicale di Novalesa allieta la Fiera con musiche e canti

La Bònda dë Noualèizë lh’alegrë la Fèirë avo dë soun-naië e dë tsahoun

Dove vengono prese le patate da semina e chi le procura?

Le patate da semina vengono prese presso il Consorzio Agrario della Provincia di Torino e vengono procurate dal Comune che le acquista e le distribuisce ai produttori aderenti al Progetto. Chi fa richiesta del seme deve acquisirne almeno 70 Kg; deve garantire una coltivazione biologica e deve restituire, al momento della raccolta, i1 30% del seme ricevuto al Comune affinché possa essere utilizzato per la Fiera medesima (chi ha preso 70 Kg di patate da semina ne dovrà dare 23 al Comune per la Fiera).

Antequ'ou prénou lë troufoulë e qui zë fèt vënì?

Lë troufoulë da sënà ou së prénou din lou Counsòrshou Agrerou dë la Prouvin-hë dë Tërin e ou sount fetë arvouà dë la Quënënë quë të zë tsétë e lë zë distribuèit a li proudutour adërënn ou Proujèt. Qui ou vout la sëmèin-hë lhë dèit aquistazënn ou mouèins stënta quilou; ou dèit avarantì ina cultivashoun sèin-ha fërtilizhënn e ou dèit rèindrë, ou moumënn dë l'arculhò, lou trënta prë hènn dë la sëmèin-hë arsouò a la Quëmënë prë mou quë lhë s'utilizhissë prë la Fèirë mema (qui l'èt prèin stënta quilou dë troufoulë n'an dèit rèindrë vèntëtrèi a la Quëmënë prë la. Fèirë).

Si vendono anche altri prodotti alla Fiera?

Si vendono molti altri prodotti locali: la toma (infatti la denominazione della manifestazione e "Fiera della patata e della toma di Novalesa"), salami ed insaccati, zucche, castagne, mele, verdure in genere, miele, conserva, marmellate, olio di noci, liquori con erbe aromatiche, coperte, maglie, calze ed altri capi in lana, biancheria per la casa ricamata a mano...

Tutti questi prodotti devono essere esclusivamente novalicensi ed anche i venditori devono essere del paese.

Ou së vèindou asë d'otri proudouì a la Fèirë ?

Ou së vèindou ina vreéiò d'otri proudouì dou pòst: la toumò (prë mou dë hënn la dënouminashoun dë la manifëstashoun lh'ët "Fèirë dë la Troufoulò e dë la Toumò dë Noualèizë), salòm, soutissë, ansachò, courdë, tsahnhë, poumë, ourtadzou an dzënëral, mél, counsèrva, marmëladë, oulhou dë nhouì, licour avo d'èrbë savou- rèintë, cuvèrtë, malhë, trico, tsohë e d'otrë tsouzë an lòn-na, lindzërì prë la mouèi­zhoun broudaia a mòn.

Banco del formaggio

Bòn dë la toumò

Banco dei bambini della Scuola Primaria

Bòn di mouèinà dë l’Ëscoula Primera

Esposizione dei campanacci

Ëspouzishoun di caroun

Durante fa "Fiera della patata e della toma" ci sono altre manifestazioni?

La sera che precede la domenica della Fiera viene organizzata la manifestazione "Facciamo girare le balle" gara a squadre non competitiva e molto divertente di spinta delle rotoballe lungo la via centrale del paese, in salita. Anche i bambini partecipano a questa gara spingendo delle piccole rotoballe; dal 2007 è stata introdotta per i bambini anche la gara del tiro delle lese.

Nell'anno 2008 (anno internazionale della patata, indetto dall'UNESCO), il venerdì precedente la Fiera è stato organizzato un Convegno su questo tubero con la partecipazione del Console del Perù, del vicepresidente della Provincia di Torino, di giornalisti nazionali ed esperti in materia. Durante il Convegno è stato presentato i1 libro dal titolo "Novalesa e il pane dei montanari - La patata di montagna tra storia, itinerari e ricette" prodotto dal Comune di Novalesa.

Alla sera i convegnisti hanno preso parte ad una cena offerta dal Comune in uno dei ristoranti del luogo, con piatti a base di patate dall'antipasto al dessert.

Pancrenn fa Teire de Ca troufouto e de fa toume ou se deroutou crotrelt

manifestashoun?

Lou vefrou dëvënn la dëmèindzë dë la Fèirë lhë vënt ourganizhò la manifëstashoun "Fazèin vriìë lë balë", gara sèin-ha coumpëtishoun e biënn amuzhèinta dë pousà dë rotobalë on loun dë la Vlò, an mountà. Asë li mouèinà ou partësipou a hlò gara an pousënn dë pëchotë rotobalë; dou 2007 i èt avou prë li mouèinà asë la gara dë pousà dë lë lhoutë.

Din l’ënn dbëmilëouit (ënn antrënashounal dë la tronfoulò, voulù de l' UNESCO), lou dëvèindrou dëvënn dë la Fèirë i s'èt ourganizhò in coungrès tsu la troufoulò avo la gradiò partësipashoun dou Cònsoul dou Përù, dou visëprësidënn dë la Prouvin-hë dë Tërin dë dzo-urnalist nashounal e dë savënn an matérë. Pandënn lou coungrès et ià prëzëntaà lou lévrou dou titrou "Noualèizë e lou pòn di mountanhin. ­La tronfoulò dë mountinhë antrë istouerë, përcours e arsetë" proudouì dë la Quëmë-në dë Noualèizë.

Dë vefrou li coungrësist ou l'ount prèin, pèrt a ina hin-na sëmounouò dë la Quëmë­në din un di oubèrzhë dë Noualèizë, avo dëz ishétë dë troufoulò dë l'antipòst tèin qu'ou dou.

I bambini fanno girare delle piccole rotoballe di fieno

Li mouèinà ou fount vriìë dë pëchotë rotobalë dë fèin

Le squadre degli uomini e delle donne, formate da quattro persone, fanno rotolare delle grandi rotoballe, in salita fino in punta al paese

Li grëp dë li oumoù e dë lë fëmelë, fourmà da catrou prësënë ou fount roulà dë grëntë rotobalë, an mountà tèin qu’a hëmò dë la Vlò

Dal 2008 i bambini tirano anche una slitta per la via principale

Dou dbëmilëvouit li mouèinà ou trèinou asë ina lhoutò prë la Vlò

L’anno 2008 è stato dichiarato dall’UNESCO anno della patata e a Novalesa, in occasione della Fiera, è giunto il Console del Perù

L’ënn dbëmilëvouit et ià dëclharà dë l’UNESCO ënn dë la troufoulò e a Noualèizë, an oucazhoun dë la Fèirë, et vënù lou Cònsoul dou Përù

I ragazzi diciottenni del paese hanno ricevuto dall’amministrazione Comunale una copia della Costituzione

Li garsoun dë dizouit’òn dou paì ou l’ount arsù dë l’Aministrashoun Quëmënala ina copia dë la Coustitushoun

Chi riceve dei benefici da questa Fiera?

Ricevono benefici da questa Fiera i produttori di patate, i commercianti con i loro prodotti, i gruppi che raccolgono offerte per opere benefiche, i bambini delle scuole, i ristoranti e i negozi, la popolazione di Novalesa che vede sul suo territorio e nel suo paese migliaia di persone, i luoghi storici e caratteristici del paese che vengono visitati e conosciuti: Museo Etnografico, Museo di Arte Sacra, Chiesa parrocchiale, Abbazia del Santi Pietro e Andrea, centro storico, cascate...

Qui l’arsèit li bënëfishou dë la Fèirë?

Ou l’arséivou li bënëfishou dë la Fèirë li proudutour dë troufoulë, li marchënn avo si prodouì, li ansai qu’on l’amasou dë sëmounsë prë d’ouvrë dë biënn, li mouèinà dë l’Ëscoulë, lh’oubèrzhë e lë boutiquë, lë dzènn dë Noualèizë qu’ou vouèiou tsu soun tëritouérou e din lou vëladzou dë milë prësënë, li carou istouriccou dou paiì qu’ou sount vëzëtà e cunusù: Muze Etnografi, Muze d’Art Sacrë, l’ëglhizë, l’Abaì, la Vlò, li pësèlh…

Volontarie che vendono dolci per ricavare soldi per il rifacimento del tetto della Cappella della Freita

Dë voulounterë ou vèindou dë dou prë avé dë sout prë arfarë lou tèt dë la tsapela dë la Frèita

Volontarie della borgata S.Anna che raccolgono offerte, vendendo i loro prodotti, per il restauro dell’omonima cappella

Dë voulounterë dë la bourjò dë Lëz-Ëhoumbë ou l’amasou dë sëmounsë, an vandënn dë proudouì, prë la rëstorashoun dë la tsapela dë Sèint’Ana

Prodotti novalicensi

Prodouì valëzòn

Le nonne della Rablà confezionano capi di abbigliamento e biancheria; il ricavato della vendita di questi oggetti serve per le opere parrocchiali

Lë marèin-në dë la Rablà ou fount d’arbilhëmèintë e dë lindzërì; hënn qu’ou culhou dë la vèinta ou sarvèit prë d’ouvrë dë la parotsë

La pianta della patata

La plònta dë la troufoulò

Le parti della pianta di patata

Lë pèrt dë la plònta dë la troufoulò : flour, folhë, gròn-na

La dorifora : allo stato di larva mangia le foglie della pianta di patata

La behë dë lë troufoulë

I lavori per la coltivazione della patata

Li travòlh prë la cultivashoun dë la troufoulò

La semina

Le patate ora si seminano ad aprile; un tempo si seminavano il giovedì santo. Il lavoro veniva svolto tutto a mano ora ci sono le macchine che agevolano l'opera del contadino.

Si ara il campo e si sparge il letame con il tridente. Poi si fresa il terreno per mescolare il letame con la terra. Si fanno i solchi con l'aratro.

Intanto si tagliano le patate da semina. Ogni taglione deve avere almeno due occhi. I taglioni si mettono nel solco a una distanza di circa una spanna uno dall'altro. Poi si copre con la terra e si piantano dei picchetti per differenziare le qualità di patate.

Il campo viene poi recintato per impedire che gli animali, entrando, facciano dei danni.

Un tempo facevano i solchi con la zappa, il letame veniva depositato lungo tutto il solco e sul letame si mettevano i taglioni, poi si copriva il tutto con la terra.

La séna

Lë troufoulë arò ou së sénou ou mèi d'avril; in iadzou ou së sënavou lou Sèin Dzou.

Lou travòlh ou së fazèt tòt a mòn tandënn qu'arò i èt dë maquinerou qu'ou l’èidou din l’ouvra dou campanhèrt

I së lavourë lou tsënn e i s'anfèintsë lou fëmél avo lou. tréiënn. A pe i së frizhë lou tërèin prë mëhlhà lou fëmél e la tèra. Ou së fount dë rië avo la hëlouirë.

Tramantì ou së talhou lë troufoulë da sënà. Tsaquë talhoun ou dèit avé ou mouèins dbë ouëlh. Li talhoun ou së bétou ba a ina dëstòn-hë d'in ëspënò tsacun. A pe i së crévë avo la tèra e ou së plòntou dë piquiët prë dëfarahìë lë calitaië dë troufoulë. Lou tsënn ou vënt clhëzërà prë ampatsìë quë lë behë, an intrënn, ou fazissou dë dònn.

In iadzou ou së fazhounht dë rië avo la sapa, lou fëmél ou vënèt aplahiò ou loun dë la riò e tsu loun fëmèl ou së bëtavou li talhoun, a pe i së crëvèt lou tòt avo la tèra

Rincalzare le patate

Prima che spuntino le piantine si passa il rastrello per rompere la crosta della terra. Quando spuntano le piantine, il campo viene nuovamente zappettato per togliere l’erba. Infine la terra viene rincalzata per proteggere le piante di patate

Tsoulhìë lë troufoulë

Dëvënn qu’ou dzarnissou li plantin i së pasë lou rahèl prë rountrë la crouhë dou tërèin. Cònqu’ou pouintou li plantin, lou tsënn ou vënt me saplinhò prë sarbià. A pe la tèra lhë vënt tsouhiò prë proutëdzìë lë plòntë dë troufoulë

I trattamenti biologici

Durante la loro crescita, le piante vengono medicate con trattamenti biologici: verderame e zolfo. Se l'estate e molto calda e secca (la siccità) i campi di patate vengono irrigati con le acque dei ruscelli. Ora, nel nostro paese e stato installato un impianto di irrigazione a pioggia che serve tutti i terreni agricoli.

Li tratamënn prë mëdëhënà lë troufoulë

Pandënn sa crèisòn-hë, lë troufoulë ou sount mëdëhënaië avo dë tratamënn: vërdaròm e soufrou. Si lou tsoutèin et ina vréiò tsot e sëc (la sëtënò oun souitënò), li tsënn dë troufoulë ou sount èivà avo lëz-evë li gourdze. Arò, din noùroun paì et ià fèt in amplònt a plodzë quë sarvèit tpit li tërèin.

La raccolta

Nel mese di settembre le patate vengono raccolte con la zappa dentata o con l'aratro e vengono riposte nei cesti. Dai cesti si raccolgono all'interno di sacchi di iuta e portati in un locale fresco, asciutto e scuro dove asciugano e si conservano per molti mesi.

Durante la stagione fredda le patate servono per preparare molti piatti della tradizione , culinaria di Novalesa.

L’arculhòa

Din lou mèi dë stèimbrou lë troufoulë ou vénou gavaië avo la sapa dë lë pëvë oun avo la hëlouirë e ou vénou bëtaië din li cavèin. Di cavèin ou s'amasou din dë sèc dë trouelou e pourtà din ina tsòmbra frésë, isouitta e hura antequë ou së sëiou e ou s'avarèintou prë biënn dë mèi. Pandënn la sëzhoun frèida ou sarvèisou prë aprësta ina vréiò d'ishétë dë la tradishoun culinera dë Noualèizë

NOVALESA E LE RICETTE TRADIZIONALI CON LA PATATA

LË RATATOULHË

- due ricette –

In tre litri di acqua far cuocere due grosse patate (lë troufoulë), un bel pezzo di zucca (la courda), un piccolo porro (lou pourët) e, per insaporire, del basilico (lou bazalico), una costa (la couha), un po' di sedano (lou selëri) e una foglia di boraggine (la bouratsë).

Far cuocere bene, poi passare al setaccio la verdura, rimettere a bollire, aggiungere tre manciate di farina di polenta (la farnò dë la poulèinta oun farnò dzona) - o farina

gialla - e rimestare bene lasciando cuocere per altri 20 minuti. Aggiungere un soffritto fatto con cipolla (la hiva), del lardo (lou lèrt) e della pancetta (la pònsëtta).

Fare cuocere due o tre patate con altrettanta zucca. Una volta terminata la cottura, schiacciare la verdura in una pentola a parte e conservare i1 brodo (lou bilhoun) per riutilizzarlo nella preparazione della minestra. Aggiungere alle patate e alla zucca del latte (lou lahèl) che ammorbidisca l'impasto. Durante l'operazione di mescolatura aggiungere la farina bianca (la farnò blòntsë) - quanto basta per ottenere una crema densa - e il sale (la sal). Al termine si accorpa al composto della toma (la toumò), del parmigiano (lou parmëzòn) e qualche cucchiaio di sugo di pomodoro (la toumatica) per colorare il piatto (l 'ishéta).

Le ratatouilhë sono un piatto povero e sostanzioso della nostra cucina novalicense, fatto con ingredienti locali di facile reperimento.

LË TROUFOULË AN AIOULÌ- SOSA D’ÈLH

PATATE CON SALSA AIOLI

Far bollire le patate con la buccia (la ploura) - modalità di cottura tipica delle nostre montagne che consente di conservare intatte le qualità del tubero - e preparare l’aioulì nel seguente modo: nel mortaio per pestare il sale vanno schiacciati degli spicchi d'aglio (lë douhë d'èlh) assieme ad un tuorlo d'uovo (lou ròs d'ouò) e dell'olio d'oliva. L'intingolo così ottenuto andrà ad accompagnarsi molto bene con le patate bollite in precedenza.

Le patate, ottime sostitute del pane (Lou pòn) e vere concorrenti della polenta, si
potevano gustare con molte salse tra le quali rammentiamo il banhët vërt, squisito con il bollito di came (lou bilhì dë viònda).

LOU GRATÈIN

Si fanno sbollentare le patate nell'acqua (l’eva) e nel latte - a volte si lasciano crude - affinché possano acquisire il sapore di quest'ultimo ingrediente. Vengono quindi tagliate a rondelle e messe all'interno di una teglia da forno (Lou fouiòt da fòrt). Si adagiano a strati (a rè in) tra i quali si può aggiungere del formaggio e del latte. Terminata questa operazione si cosparge la superficie con una bella manciata di parmigiano o di formaggio grattugiato (lou froumadzou gratuzhò). I1 tutto va cotto nel forno finché la superficie non si sia indorata. Servire caldo.

LE TROUFOUL.E A LA CRAHE DOU BERIOU
PATATE ALLA
CRAHP DEL BURRO

Il burro (lou bëriou) prodotto in casa (la mouèizhoun), dalle mucche (lë vatsë) allevate

nel paese, è certamente un condimento (la quinjoura) fondamentale per la cucina montana. In assenza di olio di oliva, esso era utilizzato in ogni piatto caldo (l 'ishéta tsoda) della gastronomia locale. Il burro veniva fuso per migliorarne la conservazione e la crahë si formava sulla sua superficie. Una volta raccolta, la crahë veniva aggiunta all'acqua nella quale venivano cotte le patate.

Altri condimenti utilizzati erano l'olio di noci (l’oulhou dë nhouì) - per chi aveva la

possibilità di produrlo - ma soprattutto il grasso derivato dal maiale (la sounza)- usato per la conservazione delle salsicce.

FR1CANDO E FR1CANDO BAHÈRT

Il fricando è uno spezzatino di came (la viònda)- bovina, di pecora o di capra - con le patate - tagliate a quadratini (a caroun) -, in un soffritto di cipolla, aglio, burro, conserva di pomodori pelati schiacciati, varie erbe aromatiche tra le quali il rosmarino (lou roumarin) e l'alloro (lou louré). Il tutto veniva mangiato con la polenta. Non sempre si aveva a disposizione la carne e, a volte, si aggiungeva alle patate della salsiccia di maiale (la soutissë dë crin). Il .fricando privo di carne è meglio conosciuto in patois locale come fricando bahèrt letteralmente fricando "bastardo".
Quest'ultimo si soleva cucinare quando si saliva in estate (lou tsoutèin) in montagna (la mountinhë) non disponendo sempre della carne (la viònda), alimento assai difficile da conservare nella stagione calda (la sëzhoun tsoda).

Esiste un altro.fricando chiamato fricando dë courda fatto con la zucca al posto della patata. A questo piatto veniva aggiunto del pane di segale sbriciolato (lou pòn nér brizhò).

TROUFOULË E COURDA
PATATE E ZUCCA

Lessare la zucca e le patate nella stessa acqua. Schiacciare le verdure con un setaccio (lou she) o una forchetta (la fourtsoulin-na tsu ina cahëlouirë) e aggiungere panna (la flour dou lahèl), sale e burro. Dopo aver ottenuto un composto denso (fioundzou) ma sufficientemente malleabile, aggiungere dei crostini di pane raffermo (li crouhlhoun dë pòn arsëtà). Servire caldo.

Si nota come le patate si accompagnano anche con il pane. Quest'ultimo alimento, prodotto solitamente con la farina di segale (la farnò dë séla) e solo raramente con la farina di frumento (la farnò dë frumënn), veniva cotto una volta alla settimana o ogni
quindici giorni nel forno comunale (lou Fòrt dë la Quëmënë) situato in Vicolo Forno (Rouà dou Fòrt).

POULÈINTA AVO LE TROUFOULË

(POULÈINTA TROUFOULAIA)
POLENTA CON LE PATATE

Vengono fatte bollire alcune patate all'interno di una quantità d'acqua sufficiente per la preparazione della polenta. Una volta cotte vanno schiacciate nella stessa acqua di cottura e ad essa va aggiunta la farina di granoturco. Procedere normalmente per la cottura della polenta. Questo tipo di polenta e assai morbida (la pouleinta biënn cònjë); inoltre è molto comoda e gustosa per cucinare la famosa poulèinta a la grala, tipica polenta concia della tradizione novalicense.

LA BËZECA

Preparare una zuppa (la soupò) di verdura con cipolla, sedano, carote ( pastounadë), patate e fagioli (li fazëvë). Una volta ottenuto un composto sufficientemente liquido, va aggiunta della trippa (la trëpò) a listarelle. Fare cuocere a fuoco mite (a fouò ba) e servire caldo. Ottimo con il pane di segale.

È evidente che la patata si sposa motto bene con tutti gli alimenti (la nëritëra). Abbiamo omesso i piatti che forse tutti conoscono e che, normalmente, ancora vengono consumati sulle nostre tavole. Ci siamo fermati ai piatti della tradizione gastronomica novalicense meno conosciuti all'esterno della comunità. Non scordiamo tuttavia le patate bollite ottime con la bòn-nhë tsoda - bagna caoda - o con un buon pezzo di toma (in couënn dë toumò) delle nostre stalle (li rablou) o, ancora, con la salsiccia "da far cuocere" (la soutissë da couerë) che regna sulle tavole delle feste campagnole.

Scuola Primaria "A. Chiapusso" di Novalesa

Ëscoula Primera "A. Tsapù" de Noualèizë

Classe prima Aschieris Irene Cimaz Claudia Cimaz Federico Conca Giacomo Rossetto Andrea

Classe seconda Bruno Laura Vayr Nicolò

Classe terza Belmondo Anna Belmondo Roberto Bolognesi Simone Chouk Reda

Cimaz Davide Cimaz Michela Giai Marco Lambert Alice Marzolino Valentina Perottino Melania Perottino Samuele Talento Lorenzo

Classe quarta Bernard Federica Croce Michele Rossetto Micaela

Classe quinta Belmondo Elena Bruno Diego Carastro Filippo Plano Alex

Insegnante responsabile del Progetto Lingue Minoritarie: Reynaud Renza

Totale alunni: 26

Alunni non dialettofoni: 26

Alunni con competenza passiva:14

Tutti gli alunni possiedono una minima competenza attiva su limitati argomenti trattati a scuola nel corso di quest'anno scolastico e negli anni scolastici

precedenti, da quando è iniziato il Progetto del Circolo relativo alle Lingue Minoritarie.

Tre insegnanti risiedono nel paese, una sola (Reynaud Renza) e di lingua madre francoprovenzale.

Un'ora di francoprovenzale alla settimana per ciascuna delle pluriclassi.

Il lavoro di ricerca e stato svolto da tutti gli alunni attraverso questionari alle

famiglie, interviste ad esperti, uscite sul territorio, produzione di testi e disegni e realizzazione di fotografie.

Un esperto di lingua francoprovenzale del paese e intervenuto regolarmente sulle classi seguendo le attività e coadiuvando le insegnanti nella scrittura del patois.

Ringraziamo tutte le famiglie che con molta disponibilità ci hanno aiutato nella ricerca

Dë dëzèin grèsha a toutë lë familhë quë, ëiënn biënn dispouniblou, ou nouz-ount èidà din l'arsèrtsë

Ringraziamo in modo particolare le persone anziane che ci trasmettono con piacere il loro sapere

Dë dëzèin grèsha, an manérë particulera, a lë prësënë viélhë qu'ou nou pasou avo plèizì si savé

Ringraziamo il signor Matteo Ghiotto che ci sta insegnando a parlare, scrivere e leggere in francoprovenzale e che ci ha aiutati nella stesura del libro

Dë dëzèin grèsha ou Moushù Maté Guiòt quë ou nou moùrët a parlà, scrirë e lirë an

francoprouvansal e quë noun-èt èidà din la crëashoun dou lévrou