Ŕ l'i era ën viağ in om chë l'ëndagìa ai Patagni, e ara sèira ŕ vëgnìa a cà, quand ŕ vèn a cà, chë ŕ l'é arivà aŕ Rivàs dë Maŕs, dund l'i è r'aigua, ŕ á višt in müu, chë ŕ caminava dë cursa ën le fasce."Oh, guaita ën géc chë ŕ l'i é in müu!" E ŕ s'é višt paùu e ŕ s'é gëcà ën t'in štağ; e ŕ diž chë cumë ŕ l'i era en t'lë štağ, cücün ŕ s'é mess a tiràa bàusi sciüŕ la paya. Ma bausi, foŕt, foŕt, chë ŕ n'avìa ŕ curàğ dë sciurtìinu; e ŕ l'é sciurtì dëmà ciü aa fin e ée ŕ digìa chë venta chë fuss üna mašca, përchè nësciün ŕ m'à dìit chë li sigu manc di müu, nësciün

ŕ m'à dìit rèn, pia dëmà esu ina mašca, cücün chë s'é trasfurmà ën mašca, chë ŕ l'é vëgnì a farmé paùu a mi".

 

 

C'era una volta un uomo che andava ai Patagni (locatità, n.d.r.) e alla sera veniva a casa; quando viene a casa e arriva lì al Rivàs d'Mass, dove c'è l'acqua, ha visto un mulo che camminava di corsa nelle fasce. "Oh, guarda, che c'è un mulo!" Ma si è visto paura e si è ficcato in una stalla; si infila nella stalla e dice che come era entrato, si son messi a tirare pietre dal tetto di paglia, ma pietre, forte! forte! tanto da non avere più

il coraggio di uscire. È uscito solo quando era tutto finito, e lui diceva che bisogna che fosse una masca, "perchè nessuno mi ha detto che ci fossero dei muli, nessuno mi ha detto niente; poteva solo essere una masca, qualcuno che trasformandosi in masca (mulo) è venuto a farmi paura."