Eriàn lìbres; coùro, d'istà, fihétos e garioùns,

'mbou lach e pan al matìn e pan e toùmo a mesjoùrn,

anaviàn 'n pastúro a féhos ou vàchos, a chabàl ou eilamoùn.

 

Eriàn lìbres; a 'n aquél bel temp,

coùro 'mboù 'n estrà de neissénso e dousént lìre 'n sacòcho,

la s'anàvo 'n Franço, 'n Espàgno e a 'n d'àuti quat vents.

 

Eriàn lìbres; aloùro, se 'nti champs ou 'nti pra,

aviàn travaià da roùmpese l'esquìno,

'na poulénto voùncho, ou poulénto e toùmo, avìhen ben minjà.

 

Eriàn lìbres; coùro, de primo ou d'istà,

garçoùns e mendihétos,

tant per 'nterès coùmo decò per 'ncountràrse,

mountàvon sus i cols a quèir starnudèlos e vioulétos.

 

Eriàn lìbres; a Pasco e Deiniàl,

raviòlos de toùmo, 'n bichèl d' vin, na mìco d' pan biànc,

èro per túchis, sìe joùves que vìeis, un ver bon regàl.

 

Eriàn lìbres; que que se n'en dìse,

se, 'mbou d' sòcos ou chaussìer di broucoùn,

marchàvoun sle vìos piànos e sus i viòls di coustoùns.

 

Eriàn lìbres; coùro, a les fièros,

sìhe de prìmo coùmo d'outoùrn,

vendìhen 'na vàcho, ou 'na fého, ou 'n moutoùn,

guecì e languì, sla vìo dal retoùrn,

s' fermàvoun da 'n òste a minjàr un boucoùn.

 

Eriàn lìbres; a batiàios e a nòssos 's fasìo pas tant d' tapàge;

al dinàr de mesjoùrn l'avìho pas doùse piàts,

dessèrt e countoùrn,

ma, 'n buhì d' jalìno, vin bon, salàm, pan biànc e fourmàge.

 

Eriàn lìbres; a l'esatoùr s' pagàvo la Tàio;

s' pagàvo lou júste, sénço afànn ni magoùn...

ma, encuéi à chambià, sién tartassà da un fisc qu'esfaràio.

 

Eriàn lìbres; finìo la guèrro, pàures e umilià,

aviàn creigù a la Demoucracìo,

voutàvoun DC, PCI, PSI e 'n càro d'àutris partìs;

Euro que sién? Ah! Pàures n'àutres; sién decadú,

sién fach esclàves da 'n arrougànto partitoucraçio.