Enti in rete L.482/99   

Poesie da Olivetta

"Una parola"

"N'Ǎ PARǍŬLA"


"Una parola"
italiano

 Una parola

che tu mi dici,

che io ti dico,

carica di storia,

fresca di vita,

è nata

mille anni fa,

non si sa come sia andata,

è passa in bocca

ai vecchi come una goccia

d'acqua argentata

nel fiume nel profondo

del tempo.

È arrivata fino a noi

perchè la portassimo ancora più il là

del domani dei nostri anni,

per tutti quelli che devono ancora venire,

una parola che io ti dico, che tu mi dici!

occitan

N'ă parăǔla

k' tǐ m' d'ǐ,

k' mǐ t' dǐgi,

carraia d' stŏrǐa,

frĕsca d' vita,

a ĕx naisciüa

mǐl'ăni fai.

N'ǔ h' hăb cum

a hǐg n'dăia,

a ĕx pahăia n'bǔca

aï vǐii cum n'ăgucǐa

d'aiga d'ărğĕnt

n'ă rǐbĕřa n'ǔ prǔfǔnd

d'ĕe tenp.

A ĕx arǐbăia fǐna a naǔtri

p'rké a purtam n'cŏřa cǐü n'l'ă

d'd'măn d'ǐ nöstri ăni

p' tütu kǐli k'dĕvu n'cöřa v'nii,

n'ă parăǔla k'mǐ t' dǐgi

k' tǐ m' d'ǐ!

 

 

Renzo Villa