Curo remuntu la vìo

che meno al pais

sentu la ciansun tìo,

la ciansun di recort mìe pü biei

che poi mai püs desmentià,

Véu süs i unde piciote

la 'scümo de rabio

di tìe fì emigrà,

rabio 'nti üei perché san

che mai püs puaren

a tü returnà,

e Varacio vai,

meno giü i vosti bial,

bial che v'an vist minà,

aighe chiare che 'ntut lu munt

avé sercià

ma mai püs trubà,

i ruà sun vüide amun

püs de gent, püs de bestiam

i vosti viei tüci mort,

v'an tendü na vito

ma la speranso

ies anà süs i unde de Varacio.