Ëntì trai dì prima dl'Ascensciun

u fuma ënkò le Rugaziun

për ciamò piova e temp bel

a ki kumonda tera e cel.

L'ai vera ku ià kambià

tont da i agn pasà

ma l'ai semp bel fo la funziun

për mantnì ina tradiziun.

Da in pez us ià përdù

la moda di "Batù"

ki drubiu la Prucisciun

kun la kapa bionka e bastun.

Us veg pì la Kumpagnia

d'i Umiliate, dle fie ëd Maria

ke izì ëntle Funtone

iaviu vestie bionke e gione.

Keikos però l'ai rësta

propi peid ënt' i agn pasà:

le kapele kun l'usc dubert

kun le labie si kubert,

i autò kun le fiù ëd prà

kun le tuaie ëd toira ëd kà

e pô... le cioke ëd bunimur

l'Aprim karià ëd kulur.

E u ià scikür semp la kruj
a benedì bosk, prà e duj,

bestie, kà e gent

tut ën ti stes mument.

E ëntl'oria frëska ëd mag

kis fè sëntì a u se pasag

ti ën te prà snuiò,

t' but a kabalizò:

"ki snu vè via, ki môr

izo izi ut strëgn e kôr

agn pêr agn ëntle Rugaziun

is skürza la Prucisciun".

E për la tua testa ën po' viroira

ki snu vè ëndrè ëntla nostra storia,

a Nuscgniu ti ët ciam përdun

ëdment ke ët piy la Benediziun.

 

r = r con dieresi