Stanöcc, turno, vu ai sentüe crià

muntagne mie

Cumo i-ero nèco

Cumo i-ero giò stanco la vosto vus

che vuzaute tute da tantu temp c

un rabio crié a l'aire.

Muntagne mie... esté chiete!

fazé nen pi groso la mio rabio

Mi u sai, u vegu, u sentu

che ané en maluro.

Vulé forse che returne da vuzaute la vosto gent?

La gent che sabìo vule-ve ben?

La gent che sabìo fa-ve fiurì?

Ma achelo gent

da vuzaute ié anàa vìo desperà, per fam

e euro, se en d'auti post isto miei

da vuzaute vol pi nen vene.

E se anche venése?... se püro turnése?

Achelo 'l è de gent cambiàa

Achelo 'l è d'auto gent

Achelo 'l è pi-nen la vosto gent

Muntagne mie per piazì, istè chiete

Undo 'l è fenì lu voste urgogliu?

lu voste püdur? lu voste curage?

Ciamè pi-nen agiüt a chi vol nen dunave-lu

sufuche-se-lu en te la gulo lu voste turment

cumo mi sercu de fàa da tantu temp

cun la mio vöio de piuràa.