Curo pasu p'la vio d'la mio arüà,

e beicu acheste munt esperdü'

capisu su-che lu miu cor à laisà

veu acò che la mio gent à scurdà

Les en munt fundà s'la mizerio
cun gnente de vòus per criar

en munt che es senso na glorio

che la storio poise ricurdar.

E mi isì seu naisü'

e voi encà sempre turnar

p'la vio dun-te ai sempre curgü'

per püs duver ripartir.