Magaro qu'al sie lou pi chaoud, lou pi coumode, aquel que te meno a pi ben douerme, lou mataras de lano semeo qu'al abie i journ countià. A poursalou via, coumo tuchi saben, soun aquii ourtoupedic, aquii a mole, sintetic, fach da i grande uzine, que pei i fan decò en baroun de reclam.

Ouro lou paoure mataras de lano semeo que a l'abie troubà carcun que lou defend en te n'Association des Litiers de France; que vien just de naise a Paris e que, nhanco a falou a posto, s'es dounà e President, Jean Pierre Garnero, que vien da Roure de Sampeyre en Val Varacho, Ruà doundo, aquii que soun ana a Paris, an escazi tuchi fach i matarasier.

Jean Pier Garnero e la sio Assouciasioun an ben trabaià per poursar anan lou mataras de lano, que da doucatre jenerasioun aquii de Roure fan a Paris, findi a mounoupoulizane lou marchà: en efet lou 23 d'outoubre an menà lou President de la Chambro dei Mestier de Paris, journal, radiou e televisioun, e pei na bono man de minaa d'escolo a veire e prouvar en mataras de lano, perfetoment couzu e trapountà, e grand carcozo coumo 115 metre cadrà.

Seguroment es lou pi gros mataras de lano dal mound; ben lest 1ou troubaren en tal "Guinnes di primatou".