La premyero enkyesto süs lu muviment pulitik usitan es 'stà facho eddin i ann 1980-81 da lu Muviment Pupular Usitan abù en kestyunari (ke trubaré isì püblikà), larjament 'spantyà en tuto l'Usitanio a l'ukazyun d'estaji, de manifestasyun, de bal tradisyunal u de serades de chansun e de teatre. Akesto enkyesto ero ren en sundaje e venio fach a ment de le dubyes respustes. Vulio far kunuyse en manyero kyaro l'upinyun di militant e simpatizant de lu Muviment.

La may groso part de respustes fan veyre k'es ben kunuysüo l'ezistenso d'en Muviment pulitik kyarament usitan al de foro di partì franses (71%). A la kestyun: sye-u per en puler rejunal may empurtant? l'80% respundiun ja e lu 70% s' diziun per l'awtunumio e subretut lu 27% per l'endependenso de l'Usitanio. Akò mankaré pa d'esmaravyà karkün.

Apres lu 78% seriun jayus (1) de vutar per en kandidà awtunumisto a lez elesyun, e, entr'akesti lu 67% per le lukales e l'82% per le rejunales. Akò fay ben esperà, lu jurn ke lez elesyun s' fazesun bu lu sistemo de la prupursyunalo entegralo.

I usitanisto an pa-del-tut kunfyanso ke i partì Franses volen e posen charjase de la lur revendikasyun (84%); lu 79% penso ke l'estrütüro sentralisto di partì i layse ren ese sklent e unest.

La desküsyun se fay pü serà kuro s'trato de suber se lu muviment kültüral ez akel ke pol myey menar a l'ideyo awtunumisto: lu 47% dì ja, ma lu 40% di de nu e la kestyun ke vyen apres kunfermo akesto tendenso en bütant kumo revendikasyun presanto lu renuvament ekunomik e suchal de l'Usitanio dran de la renaysenso de la lengo e de la kültüro.

L'upuzisyun a lu Marchà Kumün (MEC) es ben markà (66%) e en referendum süs akesto kestyun en Usitanio dunario (kumo ez aribà en Groenland) na majuranso kyaro a favur de lu retir dal MEC.

Tüchi vulariun, per l'Usitanio en Franso, en Muviment pü avisk, ke püblikese en jurnal pupular (ke semeye a Ousitanio Vivo). (Grasye per lu kumpliment! - n.d.t.)

Akesto enkyesto tucho dekò lu temo ke da 20 ann es en desküsyun (a tort pensen nuzawti): tuleranso ideulojiko u susyalisme? Ben: lu 64% sun per la tuleranso ideulojiko e lu 40% per lu susyalisme, e akò vol dir ke chal pa skyapà lu popul usitan artifichalment dran ke pose awtodesidà pulitikament de sun destin.

Semeyo dekò epurtant ke lu muviment pulitik usitan siebe endependent di partì franses (lu 73% di enteruga).

Akesto enkyesto, ke kumpanho (2) s'era 'nkà ren visto en Usitanio, respunt a 'n paw de kestyun ke brüzen e ke i militant e i gachayre (3) s' pawzun da 'npaw de temp.

Per sok'es noste Muviment, la batayo per l'awtunumio, la tuleranso ideulojiko e l'endependenso dai partì franses sun ture {4) 'stà na marko kyaro de noste prugramo e nuzawti pensen ke respundent kyarament ay bezunh ke sayun d'akesto enkyesto, lu muviment awtunumisto usitan venaré enti an ke aribun, en muviment ke abaruno (5) e ke saré bon de far de l'Usitanio en pais libre e prugresisto.

Per lu M.P.O. (6) lu segretari jeneral