Na vira i avia 'n cian,

vate che va, vate che va, incuntra en ciat, e u ciat

i di: "Unda vas?". Von en serca 'd furtunna,vennes co?

mi von co!= Eren già dui. "

Vate che va, vate che va 'ncuntren u gal.U gal ì di: "Unda 'ndè ueiti?." Andnen en serca 'd furtunna,

vennes co?Mi von 'co!= Eren già trei.

Vate che va, vate che va 'ncuntren u .beru

e u beru i di: "Unda 'ndè ueiti?"

Anden en serca 'd furtunna per lu mund! Mi von 'co!

Vate che va, vate che va 'ncuntren

n'ase e l'ase i di: unda 'ndè ueiti?"

Anden en serca 'd furtunna, vennes co? Mi von co!

Tramentè la restava scuu, vate che va,

vate che va i vegnen na lucce e u gal i fa:

'Nden ichi aval veire. s'i ía da mangià".

I sun 'ndà e l'us 's druvia nent. U gal

a dit: " Speità mi nintru da la fnestra e

deschiavu". A lè nintrà, l' à déschiavà,

apres i eiti sun nintrà.

I an mangià i an bevù, é pè u cian a dit: "Ti gal

su dal travet, ti ciat da pè dal fo, mi 'ntal cantun,

l'ase 'darè 'di l'us, u beru 'dsut al tau.

Tramentè i è 'rivà u padrun: "Che„ mai .Stasera l'us dref pì!?"

Tramentè l'ase s'e spuntà 'n pucet e u padrun a lè nintrà.

Oh! Varda, a lae ia encoo i bue, al è 'ndà aloe, i a casà na broccia

'ntì bue dal chat.

Lu chat a sgrafignagne.

Lu cian a murdagne, lu beru a rudagne, l'ase tirava causs

e lu gal disia,: " Tirelu su, mi lu 'npiccu

Tirelu su, mi lu 'npiccu".

 

 

( A CURA Di VANDA CHIAPPERO)