Driano : La reuido i s ë faxìo dëcò p ë r poulidì lei vie. Duo tré dzourn p ër s ëmano, un p ër familho s'anavo a ranjà la vio; s ë faxìo cant érian dzò amoun, dran d ë tacà lou f ...