occitan

Cumûna de r’Auriveta  Shar  Michèe

Vrbal  d dliberashiun d’e Cunsheil d’a Cumûna  n. 13 d’e 04/06/2020

Urdi d’e dia: Rgulamènt p ashèndi  i fôghi  n tût  e tritoriu d’a Cumûna.

Apruvashiun

L’an  dûimilvint, ai catr de giûgn, n’a shara d’e cunsheil, anai cunvucà d’a e Preshidènt a nôv ure d sheira cun avishi scrici e dunai cum di’ a legg, e she adûnà , ‘n sheshiun urdinaria e dnai a gént, e Cunsheil  d’a Cumûna.

Rconûisciû  giûst e nûmru  ‘d chili chi i èru, e Preshidènt Adriano Biancheri , cum digu e norme, a pré a paraula  e a drûbert a shdûta  p’  parlàa de r’argument, dighènd ai prshènti  d discûti a qstiun.

E Cunsheil d’a Cumûna

Cunshidrà  

Q   cascria  apruvàa  ‘n rgulament p ashendi i fôghi  ‘n tût e tritoriu d’a Cumûna

Q  st’intrvènt e vai fach p garantii  i giûsti shervishi p dfèndi r’ambiènt  ‘n tût e tritoriu d’a Cumûna

Eshaminà prtant e rgulament cun tûti i shei atacai

Dcid

d’apruvàa, p  tûte e  raijun  dscrice  dshubr e q shun ishi rpurtaie e trascrice, e Rgulamènt p ashèndi  i fôghi  n tût  e tritoriu d’a Cumûna, cun atacaia a dscrishiun d’i pôsti abitai.

E prupun  e preshènt ducûment da shûbitu bon, shgund a legg.