occitan

Rgulamènt  p ashèndi  i fôghi n tût  e tritoriu d’a Cumûna.

Articulu 1 -   Mutivashiun

Stu  rgulamènt  e vo’ dunàa  d règule prcishe (giûst p i pôsti abitai d’a Cumûna) p r’acenshiun d’i fôghi p bruijà  i brôchi .

Articulu 2Pruibishiun d’ashendi i fôghi

E pruibi’ a tûti d’ashendi e fôg ni priudi priculushi p i bôschi cand shun shignalai d’a e gardie shgund  r’articulu 42 d’a legg d’a Rgiun nûmru  4/1999

E pruibi’ d bruijà tût shoc nu e d brôchi, cum i rèsti d’i travai d mûraûra.

E pruibi’ de meti e fôg  libru n’e faisce, n’ee  ribe e shû e bunde

E pruibi’ d bruijà n’e  giurnaie d vènt.

E pruibi’ a tûti d’ashendi e fôg driva ai bôschi u a na distansha d menu d shent metri dai stishi shi nu e prvist da e Rgulamènt d’a Rgiun n° 1/1999.

E pruibi’ d bruijà  d rouba u d’ashendi e fôg nu megg d’e pai’ e ni pôsti abitai a menu de 35 metri d’a e abitashiun nturn e a 20 metri da e cashi di autri u driva ai camin.

E pruibi’ d ashendi e fôg nu pai’ e n’e campagne n’e giurnaie e n’i urari q nu shun chili prvisti  d’a r’articulu 3 comma 1 dscrich ishi dshut

E pruibi’ d’adupràa  i braijé  e  e griie nu megg d’a gènt, a menu q nu shigu  d manifstashiun  autorishaie.

Articulu 3 – Ashendi e fôg  nu pai’.

P’ ashendi i fôghi nu pai’ p bruijà i brôchi , toca shutstàa a e règule shut  ndicaie:

N’e matinaie d’ee lûn, mèrcu e vènri,  fint a deij ure pe tût r’an

E pruprietariu, u chi p r ee, dv èshi prshènt fint a r’a fin, e sh dev pôi ashgûràa  q e fôg e shig mûrci’i.

Devu èshi dlong driva a e fôg i strûminti q shervu a u mûrci’i, cum n’a presha d’aiga, n’a man gheta, shape, rasteli e bidun cini d’aiga.

Tût n turn a e fôg sh dev taià r’erba e e rame e lvà tût shoc po pren fôg nu ragg de deij metri.

Tûta a shenr dv èshi spantgaia cum d fèm, driva a e ciante d’i  giardin u n’i bôschi.

Sh ponu aduprà i braijé e e griie n’i pôsti privài.

Articulu  4 – Ashendi e fôg ni bôschi ou driva a ili.

P’ashendi e fôg ni bôschi u driva a ili toca rsptàa e Rgulament d’a Rgiun nûmru 1/1999  “Rgulament d’e e prescrishiun d’i Gardia bôschi “

Articulu 5 – Shanshiun

A viulashiun d r’art. 2 comma 1 d chest rgulament,  duna na mûrta da shinc shènt a dûi mil euri e ‘n shubraciû toca rmeti tût cum èra anai.

E viulashiun d r’art. 2, commi dûi, tre, catr, shinc, sheij, shet e ôch dunu na mûrta da shènt a shinc shènt euri cun r’obligu d rmeti tût cum èra anai.

E pagament d’e mûrte de r’articulu shinc, commi 1) e 2) sh dev fàa  a r’a posta shû e cônt 13555180  ‘ntstà  a  r’a Cumûna de r’Auriveta.