Dëdin àou tèsto:


Soulina, dëzveìia, pënsi, vizitaia, è ezmiet, eszgù, ndri, stë, infiamasioun, quinzeina

scouta


- S
 si pronununcia s come in italiano sole


- Z si pronununcia come in italiano s di isola