Ël prepouzisioun semplië é ërticoulaiëi  • Prepouzisioun SémpliëËd
= di

Me sëi ëd Mizinì.

Lou pën ëd seila ou i ëst boun séch.

A = a

Vaou a Lën.

È i ëst quëpità prope a me.

Da = da

Vinhou da Lën.

Dëdin= in

Ou i ëst bin stremà dëdin a ‘na scatoula.

A to= con

Vaou a fa na gìra a to lou chin.

Soou = su

Min pari ou i ëst soou cuërt dla queu.

Për = per

Barba ou i eu ‘na sourpreiza për mè.

Tra = tra .

Tra alà é tournà è vait ‘na journà.

Ënter = fra

Can quë pènsou ënter mè, pènsou a nostra moda.  • Prepouzisioun ërticoulaiëËd
= dei

j’ài chetà ëd libër.

Doou = del

Lou chin doou mazlè ou i ëst gràs.

Dl’ = dell’

La chargi dl’azou è i ëst gro sota.

Mariàna è i eu ‘na maìi culeù dl’aiva doou mar.

Àou = al

Sëi alà àou mërcà ëd Lën.

Da lou /la/li = dal

Pèrou ou i ëst tournà da la Stura chergìa ëd truite.

D’ëd noit è i ëst gro miëi tinse lunh da li bosc: è i eu ël masque.-Le preposizioni
daou e dli si uniscono solo all’articolo maschile (sing. e plur.) che precede una parola che inizia per consonante:

Ou i ëst aruvà daou vioun.

Nònou ou i ëst stën mort can cou aruvet dli champ.-In tutti gli altri casi, preposizione e articolo restano distinti:

J’ai pourtà ël bèstië a la fèira.-Al maschile plurale si utilizzano anche forme contratte davanti a consonante o contratte davanti a vocale:

Ou giravet plou prà sènsa fà nhèntë

Lou chin ou couërt pl’ ort é min pari ou li ruzet nhint.

Lou sindic ou i eu vietà ëd druvà l’aiva pli ort.

È i avét ëd tout spëtarà pla queu.

Cuër nhint plé vì !-L’incontro di dëdin e di su con gli articoli determinativi maschile singolare (lou) e maschile plurale (li) originano le corrispondenti preposizioni articolate:

din lou/ din li.

Li poum ou sount din lou basin.

su lou/zlou/soou e su li/zli

Li manhà ou saoutount saou tëpou.

Li chat ou miaoulount su li soulam.