Din l’ eicrit:

travalh, dalh, talhèt, culhì..... sente

lh (seguita da una vocale) si pronuncia come l' italiano gl (di giglio),

lh (a fine parola) si pronuncia sempre come in italiano gl (di giglio).. vielh, filh…. senteDin l’ eicrit:

mountanha, ganhèn, chatinnhsente

nh si pronuncia sempre gn (di ragno)