Dëdin lou tèsto:


carantadui, co, mëc, can, countënt, cuzìn, discusioùn, counfuzioùn, poc… scouta

- c - davanti a a, o, ou , u e in fine di parola si pronuncia – c (come “cane”)


quinzë, quitiva, quë, queu, carquscouta

- qu - davanti a i, è, é, e, eu, ë si pronuncia – c (come “casa”)


chamët, chadel, chin, chat … scouta

- ch - si pronuncia sempre – c di cielo.