Vèrbi irregularUfrì - offrire


ufrì: Part. passat: oufèrt, (ufrì), oufèrta
Ger.: oufrent
Imperatiu: oufrisa, oufrèn, oufrìe

ind pres. ind. imp. ind. fut. cond. pres.    cong. pres.
mi oufriso ufriò oufriso pì ufririò ufriso
ti oufrise ufrìa oufrise pì ufrirìa ufrisa
luì-lhèi

oufrit

ufriàt

ufrit pì
oufrirat

ufririt

ufrise

nouzooutri
/nò

oufren oufríon oufren pì ufririòn

ufrisoun

vouzooutri
/vò

oufrìe oufrìa ufrìe pì ufririà

ufrisa

lhour oufrisoun oufriòn

oufrisoun pì
oufriròn

ufriròn

ufrisounDouné - dare

douné: Part. passat: dounà, dounâ
Ger.: dounont
Imperatiu: douna,dounèn, dounà


ind pres. ind. imp. ind. fut. cond. pres.    cong. pres. cong. imp.
mi douno dounavo douno pì douneriò --- douniso
ti doune dounava doune pì dounerià --- dounisa
luì-lhèi

doune

dounave

done pì

dounerat

dounerìt

dounat

dounisa

nouzooutri
/nò

dounen

dounàvoun

dounem pì douneriò

---

dounisoun

vouzooutri
/vò

dounà dounava dounà pì dounerìa

---

dounisa
lhour dounoun dounavoun

dounoun pì

douneron

doneríòn

---

dounisoun