1_Fà la tradusioun


1.Potessi, fermerei il tempo

Sé pouisou, freumërì lou tèn
2.Potete venire da noi?

Ou pouè vinì da nou?
3.Siamo partiti ma non abbiamo ancora prenotato l’albergo

Sèn peurtì ma j’èn ëncoù nhint prenoutà l’oubergi
4.Potremmo andare prima in aereo e poi in treno

Pouerian alà pruma a to l’aereoplano é poi a toou treno
5.Avete già pensato se andare al mare o in montagna?

Ou i eu geu studià sé alà aou mar o ën mountanhi?
6.Potremmo fare così, hai avuto un’idea grandiosa

Pouerian fa parèi, t’à veou n’ëideia grëndiouza
7.È ora di fare un viaggio, nonostante l’estate stia finendo

È i ëst oura ëd fa ën viajou, anquë sé l’istà è i ëst cazi finia
8.Possiamo andare

Pouèn alà
9.L’agenzia può verificare se c’è posto

L’agensia è peut verificà s’è i eu ëd post


2_Creasioun persounal

Prougeta ën quitì voulëntin publichitari a to:


-Post diferënt për alà ën vaquënsi

-Sistemasioun ënt lh’oubergi o lou campeggio

-Prenoutasioun

-Coundisioun përticoulàr, scount

-Indicasioun ëd chozë përticoular da vè o da fà

-Diferensi ëd tratamënt për li joueun