INTERIESIOUN É AVERBI  • L’interiesiounDëdin aou tèsto:

Oh poouvra mè! Courajou! Finalmënt! Veu veu! D’ëzgù!/Sicuramënt!Come in italiano, anche in francoprovenzale l’interiezione esprime in modo conciso sentimenti e sfumature di sentimenti. Ne esistono un gran numero e alcune sono addirittura di creazione personale, ma le più frequenti sono:

Sacouchin/sacouchin papé, poouvrou cristiën! Oh diaou! Oh geu! cai!
  • Lh’avérbi


Dëdin aou tèsto:

Finalmënt, ëd co, subit, eisì, alera, meuc….Ëd manèri
: parei, coume, bin, mal, pès, lèn, voulenté, ënsembiou, mieui, pès


Ëd post: eisì, eiquì, d’eisì é d’ëd lai, ëdvant, lai/lai ju, drè, vizin, lounh, dzëri, sout, dëdin, fora a, ënt, dapertout, a mount, a val, ëndoua


Ëd tèn: ëncui, ieur, ëmmeun, sempër, tui’ li dì, geu, mai, bounoura, finalmënt, oura, alëra, pruma, poi, subit, lèn (presto), tard, subit, dopo, pruma ëd tout


D’afermasioun: sé, geù, zgù, propi, naturalmënt


Ëd negasioun: no, nhint, nepura, mai, mai più,


Ëd couëntità: trop, poc, ën poc/ën po, cazi, gro, nhente, più o mèno


Ëd dubi: bèle sé, magara.