L’APOSTROFOSi usa l’apostrofo per notare l’elisione di una vocale nei seguenti casi:


-Gli articoli determinativi

es: l’amiza, l’indirisari, l’om scouta


-La variante clitica degli articoli indeterminativi

es: n’amis, n’ërseta, n’aventura scouta


-L’elisione della vocale iniziale degli articoli indeterminativi

es: ‘na queu, ‘na jalina, ‘na fieu scouta


-I pronomi clitici e la particella pronominale

es: s’ drëvet, s’chamët, m’ eu dit, t’ ën vëstou scouta


-La preposizione deu

es: d’ënfourmatica, d’infourmasioun scouta


-Quë relativo, interrogativo e congiunzione

es: qu’è i eu, qu’ ël fëmelë scouta


-La congiunzione sé

es: s’alaset scouta


-Gli indefiniti

es: tou’ lou vin, tui’ lh’an scouta