AGETIOU É PROUNOM INDEFINÌ
Agetiou ëndefinì


- Tout/tou’, touta, touiti/tui’, toutë

Tutto, tutta, tutti, tutte

Lh’amis ou i ont bu tou’ lou vin. La queu dla/ëd la nona è i ëst touta poulìda.

- Quërqui, quërquë

Alcuni, alcune

Quërqui fì ou i ont fait scapà li lu. Quërquë fëmelë ou i ont fait ëd tourtë.

- Quërquë

Qualche

Quërquë persouna ou pasavount për lou pais.

- Onhi

ogni

Onhi manhà ou i avet pën e touma për merenda.

- Cherto, cherta, cherti, chertë

certo, certa, certi, certe.

Lou prever è i ëst ën cherto Don Martino.

- Aoutrou, aoutra, aoutri, aoutrë

altro, altra, altri, altre.

Lou toun faouset ou i ëst rout, n’ën veustou n’àoutrou?

L’aoutra queu è i ëst gro più bèla.

- Medem, medema, medem, medemë

Stesso, stessa, stessi, stesse.

Ou i ont lou medem noum.

Istèn ën la medema queu.

- Coualouncouë

qualunque .

Coualouncouë choza qu’ eut fazè për sina leu ou minjount ‘me lu.Prounom ëndefinì.- Tout/tou’, tuiti/tui’, touta, toutë

tutto, tutti, tutta, tutte

Ou l’eu minjìa tout

Peui nhint ventla touta

- Onhidun, onhiduna

ognuno, ognuna.

Onhiduna è i avet lou soun faouset, onhidun ou i avont la sèsa

- Un prun

Ciascuno.

Ou n’ont dounà un prun.

- Quërcun, quërcuni, quërcuna, quërcunë

qualcuno, alcuni, qualcuna, alcune

Quërcun ou m’ ont dit cou sià alà via.

N’ai cuìia quërcuna.

Quërcun ou sount restà.

Quërcunë ou i èrount bin vëstuë.

- Quërcoza

qualcosa .

Counteme quërcoza

- Aoutrou, aoutri, aoutra, aoutrë

Altro, altri, altra, altre.

L’aoutrou ou vint mai.

T’a ëncuntrà lh’aoutri?

L’àoutra è i èrët più bèla.

- Touti dui, toutë douë

entrambi, entrambe.

Li stìmou touti dui.

Ou sount grasiouzë toutë douë

- Coualouncouë choza, couëlsiasi choza

qualunque cosa, qualsiasi cosa

Coualouncouë choza cou dit ou i ëst nhint vè

Couëlsiasi choza eut faou è i ëst da ërfà

- Gro

Parecchi parecchie

N’ai trouà bè gro.

N’ai viu bei gro.


- Nhun

Nessuno nessuna

A queu è i eu nhun.