Vèrbo irregoular: veiraDin l’ eicrit:

se vèit in baroun de gen


Veire: Part. passat: vit , vila

Ger.: veiont

Imperatiu: veîà, veièn, veìie


ind pres. pass. pros. ind. imp. ind. fut. cond. pres. cong. imp.
mi veîo l'èi vit veiò veîo pì veieriò veiso
ti veîe l'ave vit veià veîe pì veierià

veìsa

luì-lhèi

vèit

l'a vit

veiàt

vèit pì

veîerià

veierìt

veise

nouzooutri
/nò

veièn l'avèn vìt veiòn veièn pi veieriòn

veisoun

vouzooutri
/vò

veìie l'aviè vit veià veìie pì veierià

veìsà

lhour véioun l'on vit veiòn

véioun pì

veieròn

veieriòn

veisounAtensioun
!: Troviamo la stessa situazione (con la i o doppia i oppure î ) anche nel verbo

creire” ( part. pass. creiù , creiuà - ( creiula); ger. creiòn ; imper. créîa, creièn, creìie)