poulenta counsa = polenta concia pastë ëd mèlia = paste di meliga
poulenta é friquëndò = polenta e spezzatino ou vendont = vendevano
salada coi é poum = insalata di cavolo con le mele chëtà = comprare
toumë ëd toutë ël couëlità = tome di tutti i tipi ënvità = invitare
salam ëd touërgi = salame di mucca mënèstra ëd coquë = minestra di castagne
trifoulë bruvaië = patate cotte trifoulë aou bueuro = patate al burro
toumë stëjounaië = tome stagionate coi é saoutissi = crauti e salsiccia
spënhoulin = peperoncino parus ën vernenc aou vin chaoud = pere invernali al vin caldo
doou lait brusc = al latte acido touël = rabarbaro selvatico
ërz èrbë = alle erbe nhouquët ëd cousat = gnocchetti di zucca
tastà = assaggiare babi a couachoun = fiori di zucchina ripieni lett. rospi accovacciati
mënèstra d’ëstras = lett. minestra di stracci (minestrone di verdura con foglie di verza) supa ëd lait = zuppa di latte
j’ai mingìa lou bin ëd sèt gèzië = forma idiomatica per dire che si mangia molto lett. i beni di sette chiese tourchët = torcetto