• L'articoul definì

lou nal, la mòda, l'ouchitòn, li bal, li amís, le amize  • L'articoul indefinì e partitiou

in post, inna filha, de pelhs


-forme secondarie: na goula, n'eitudionta


In francoprovenzale possiamo trovare:

articoul singoular plural
definì masquil lou li
feminil la le
indefinì e partitiou masquil in - n' de, d'
femenil inna - na - n'
  • Eise - Avéi: li vèrb aousiliar


Mi sèi Silvana, moun nal ou pà tròt lounc, li couloù que me pleizoun de plut soun lo ross, lo neir..
L'èi li uelhs …..Eise:
Part. passat: ità, ità, itâ, itâ
          Ger.: essent
         Imperat: ita, itèn, ità
Impersonale: i èt (c'è)

ind pres. pass. pros. ind. imp. ind. fut. cond.    cong.pres. cong. imp.
mi sèi sei ità ièro sei pì sariò sìo fouiso
ti soué sé ità ièra soué pì sarià sìa fouisa
luì-lhèi

i/ou-t'

/i-t'/èt

ou t'ità

/i t'itaà

ièrè

i pì

ou pi

sarat

sarit sìe fouise

nouzooutri
/nò

souèn souen ità ièroun  souèn pi sariòn sìioun fouìsoun

vouzooutri
/vò

souie souié ità ièra souie pì sarià sìie fouìsa
lhour soun soun-t-ità ièroun

soun pì

saron

sariòn sìioun fouìsoun

Avéi:
Part. Passat: avù, avù, avouà, avouà
        Ger: avent

ind pres. pass. pros. ind. imp. ind. fut. cond.    cong.pres. cong. imp.
mi l'èi l'èi avù l'aviò l'ei pì l'avriò aio l'aviso
ti l'ave l'ave avù l'avià l'ave pì l'avrià àia l'avisa
luì-lhèi

l'a

/l'at

l'at avù

l'avat

l'at pì

l'a pi

arat

l'avrit àie l'avise

nouzooutri
/nò

l'avèn l'avèn avù l'aviòn / l'aiòn l'avèn pi l'avriòn àioun l'avisoun

vouzooutri
/vò

l'avìe l'avìe avù l'avià l'avìe pì l'avrià àiie l'avisa
lhour l'on l'on avù l'aviòn

l'on pì

aròn

l'avriòn àioun l'avisoun


Atensioun!: Pèr il futuro si usa generalmente il presente più l' avverbio "poi", ma alla 3° persona singolare e alla 3° plurale in alcuni casi si usa la forma declinata; es:

  • Per il verbo essere sarà e saranno diventano " sarat" e " saron".

  • Per il verbo avere avrà e avranno diventano " arat" e " aròn".