-Papà, mamà, siuk malatte, síuk malatte- a diziò Bertin k'a l'aviò pagaire vögle ed travagliä -siuk malatte, siuk malatte!       
A forse ëd sentì la müzikke, sa maire agle dì:

-Ébèn, väi a Fenêtrella da médsin; a sabarè bèn ët dunä l'armeddi. Prèn lu soldi!

Bertin a väi a Fenêtrella e, a La Roze, a biù su soldi ansemp a Batistin, ün autre travaglör dla méme forse. A l'ure ëd dinä as arbäte a la mézun.

-Anlure suk a t'à dit ël médsin?

-A m'à argardà bèn, m'à dunà ün armeddi muvé muvé e a m'à dit : -L'armeddi k'ët dunu at farè sèumä e ikén k'ët sèumi t'ël prenni.

La nèut, papà e mamà is bütan pré da lèit da garsun k'a fäi finte ëd dürmì e a gemujre :

-Pane bianco, carne in brodo, barbera vecchio e molto riposo!- ma bu ün fiél ëd vus ke lu du végls i n'an kumprennan rièn.

-A l'à dit kakarèn, ma sabu pä suk l'é!

-E mi padkò!

Apré üne mèz'ure, Bertin a gemujre ankäre e ël paire e la maire is avzìnan käsi a ël tuciä, tenent ël flä.

-Pane bianco, carne in brodo, barbera vecchio e molto riposo!

Isé viegge lu du végls i sèntan bèn e is n'an van kuntens a dürmì.

Ël matin apré, Bertin as arvègle a la bell'ure.

-Papà, mamà, siuk malatte! Siuk malatte, e sabu pä suk prenne!

-Pôr mèinä, u sabén bèn nu suk agle väi per ët fä garì! Prèn la kavagne e väi acetä ün kilò ëd büglì, duà mikka ëd pan blank e duà butta ëd vin bun!

-Oh mamà, ëm sentu ün barun läs! Anè vu!

-Ma uì! Reste trankile, pôr figliét, vauk mi!

Bertin as vire dl'aut kaire e a gemujre pamai.