«Mamà, mamà
moun foudìël doun iz ée pasà?».

«Anèout, dount l'avà-ou leisà?».

«Mamà, mamà
mâ tsausa, ma piggue, moun ganatsoun...».

«Din l' garde robbe, avà-ou argardà?».

«Mamà, mamà
moû caìa, ma plùmme... anèout itsì
e sëmatin pa mai...».

«Mamà, mamà
ma calotte, ma sharpe, ma mòlhe
c'mà fau-cìa anô â travòlh?...».

«Fazà vittou, minô
quë l'icole ou troubarè sarô...».

D'sou la taule, une blounde tete frizô,
i tribùlle a cattre pee
per sâ demora tsartsô:
lë darìa d' sette minô...

Finalmenta i soun abilhô,
per sëmatin tuts ourganizô
ma dëmon la vente arcoumensô...

L'ere la vitte d'une mamà
quë trò leste nouz à leisà...