Dësu lë puintë lë gneblë u fönt li rëvön
iarivë l'öra
Du Muhnì, da la Mêt a Arzëmëlön
gliët Zö me föra.
Dë santên arvalö da la cömba dë la Frërë
glië rounë
e da lë Ruzahë a Buë nër, tencö a Sein-Pêrë
töt i-arsöunë.
Lu prëmiië bufö'u pasë linZiië
prë preindrë flà
u cumënhë a peinö a farë buZiië
lës-arbrë, e a tramulà.
Ma sëbbi apré i gn-arivë ün otro
e ün otro ancurö'
u völo lë föglië d'in contön a l'otro
e ünö' töla glië rulö aöl prë la vlö'.
Arö glië prënd försë, glië sëublë dësü li fil;
che tempêl
u brondo lë pö' crore di pintil
e töt i fêt rabêl.
I seimblö pa pusiblö chë glië pulissë
farë si dë tapazo
cömmëse tutë le laveinzë u dësendisso
a farë dë ravazo.
Glië brëulö commë ün trupêl dë lu affamà
glië fêt millë sön
ün zahgniië dëmì sëc u s-êt crëpà
e u së tördö li bueisiön.
Dîn si bufö' l'öra glië amasë e portë viö'
töt hën che glië trouvë
dë croi, dë strasà, hën chi iêrë anfanciö'
rën i sö souvë.
Asë' nö, biën suvënd' ariönt busên d'ün bufö' d'öra
cu l'arvissëu cör
e che u pulissë dëhaziië e tapà föra
ptuit li rancör.
Le gramiscië, le Zëlusì, tapênlësë viö, et töt dë bronzë sëzë',
dë tölë vuidë,
prë touvano apre, cömmë nourë montignë'
chëgliêrë e pulidë.