Intervistata: D.C. di anni 76

 

Il pane si faceva o si comprava?

I lou fazéima ën ca

 

Come si faceva il pane?

Catàouma ou lievit, fazéima ëscaoudà l eva per far found a sa e ën na ëscuela fazéima found ou lievit. Butaouma a farìna int la tanouera dop ëmpastaouma tut ënsem: lievit e eva salà fin c a pasta a nizéia bela. Pi s ëmpastava e pi ou pan ou l era bon. Finì d ëmpastà iz butava a pasta int ën sëstin coun oun suvaman ët tela e as couatava; se l era d istà ou fazéia nhan ou cas ëd couatalou ben; se ënvece ou l era d inver-nn, ventava couatalou ben coun una cuverta ëd lana dëznò ou i butava trop temp a levàa.

A pasta a cresiva e couand a l era levà a basta se ëscaoudava ou four e couand ou l era caoud iz taiavoun ël mique e ës fazéia ou pan.

 

Il forno era di vostra proprietà?

Ou four ou l era nhan nost, ou l era ën coumounioun, ou le li ai Pons. I ièrma tre o couatre famìie e ou l era ët tuti.

'Ogni' couin di fazéima ou pan e ëscaoudavoun ou four na vota a prun. Dop qui l azéima finì id fa tuti ou pan iera l abitudine id fa i fazoe aou four ën n oula id tera coeita; i butàouma ën tou four e a  l indouman i l azéima diznàa prount e boun c a l eroun!

 

Come si scaldava il forno?

Butàouma id fasine id bosc ma sercàouma sempe ël pi broete tant as butavou dinta aou four. Per ëscaoudalou, ou i ëndazéia na douzena id fasine dop ou i ëndazéia doue ou tre fasine per fournè perquè tute le fournè ventava ëscaoudalou tourna ën poc. Iz nou butava doue ou tre dop iz fazéia n aouta fournà dop iz nou butava id l aoute doue ou tre fin que i l azéima finì tut. Ou four ou iè incò e a fan incò ou pan.

 

Ti piaceva fare il pane?

Si, am piaziva bastansa perquè taiavoun ël mique e dop iz manjava anque id bon pan.

 

Si mangiava più o meno pane di adesso?

Na vota nou manjàouma id pi.

 

Il pane era più o meno importante di adesso?

Ou pan a l e souvran, na vota iz dizéia peréi.