occitan

A LO SENHOR SÉNDIC

DE LA COMUNA DE

ROCAVION

OBJÈCT: Salvagarda de lo redreiç paisagístic-ambiental de lhi bòscs de chastanhier da fruita tradicionals. Intervencions a sosten de las curas colturalas.

Lo sotsinhat ______________________________________ naisut a ____________________ lo ______________ resident a ___________________________en via __________________________________________________ Tel.___________________________C.F._____________________________P.I.__________________________

CHAMA

de poler obténer lo sosten de aquesta Comuna per la salvagarda de lo redreiç paisagistíc-ambiental de lhi bòscs de chastanhier da fruita tradicionals en pròpia possession,

Comuna

Fuelh

Superf. Catastala ha

Superf. Coltivaa ha

Total:

Total:

declara de possèder las seguentas condiccions e de acceptar las nòrmas dal band

 • lo bòsc de chastanhier es sotmetut a regolaras operacions culturalas e a na densitat normala (compresa entre 70 e 140 plantas per ectare);

 • ven faita la cura dal sotbòsc (eliminacion de lhi arbut basals, talh de l’èrba e boissons empestants);

 • d’èsser proprietari o comproprietari – afituari - comodatari (anullar çò que enteresa ren) dal bòsc de chastanhier;

 • lo bòsc de chastanhier era efectivament coltivat dins lhi ans derant dal 2020;

 • ai sens dal D.lgs. 196/2003 e dal Reglament (UE) 679/2016, lo sotsinhat expressament declara de autorizar lo tractament de lhi donats personals aicí sus, per las soletas finalitats liaas a la demanda de contribut per lo melhorament de lo bòsc de Chastanhier da fruita e de lhi terren forestals;

 • conscient de las responsabilitats penalas derivantas da declaracion faussas o busiardas ai sens de l’art. 76 dal DPR 28 Desembre 2000, n.445, dessot pròpria responsabilitat, declara que lhi mapals objèct de la demanda de contribut “Arbu e Ruscassè” de l’an 2020, gòden pas de degun contribut ulterior.

 • declara per de pus de èsser a conoissença de lhi drechs prevists dal D.lgs. 196/2003 e dal Reglament (UE) 679/2016.

data ______________________ ____________________________

sinhaturaA LO SENHOR SÉNDIC

DE LA COMUNA DE

ROCAVION

OBJÈCT: LIQUIDACION CONTRIBUT PER SALVAGARDA DE L’ADREIÇ PAISAGÍSTIC AMBIENTAL DE LHI BÒSCS DE CHASTANHIER DA FRUITA TRADICIONALS, ENTERVENCION FORFETARIA A SOSTEN DE LAS CURAS COLTURALAS.

ANNADA 2020.

Mòdul de liquidacion contribut

__Lo/la__ sotsinhat/aa__ _______________________________________________, naissut/aa__ a _________________________ Prov. ( ____ ) lo ___/___/______, resident en _____________________Prov. ( ___ ) Via/Plaça ___________________________ n. ___, C.F. _________________________ Tel. ____________ Cell. _____________________,

A conoissença de las sancions penalas previstas da l’art. 76 dal D.P.R. n. 445/2000, ental cas de faussas declaracions, faussuenhas enti apts, usatge o exibicions de apts fauss o contenents donats pas pus respondents a veritat, dessot la pròpria responsabilitat

DECLARA

 1. que l’activitat desvòusua dal beneficiari a pas finalitat de profit;

 2. que en relacion a las somas pagaas a títol de compensacion e/o rembors espesas, a obedit a las obligacions de natura previdenciala e fiscala;

 3. que l’activitat admetua al contribut per la quala la Comuna de Rocavion donarè la soma atendua

 • es assobjectabla a l’empòsta sus lhi reddits ai sens de lo D.P.R. 917/86 (art. 55)

 • es pas assobjectabla a l’empòsta sus lhi reddits ai sens de lo D.P.R. 917/86 (art. 55)

 1. que lo contribut:

 • es assobjectable a la retengua d’acòmpte dal 4%, de lo qual al second còmma de l’art. 28 dal D.P.R. 600/73;

En relacion a çò que declarat desgrava la Comuna de Rocavion da chasque responsabilitat, se çò que es dit devesse pas correspònder al ver per diferenta emposicion acertaa da lhi relatius oficis fiscals.

 • Es assobjectable a la retengua d’acòmpte dal 4%, de lo qual al second còmma de l’art. 28 dal D.P.R. 600/73.

Lo sotsinhat se òbliga a comunicar lo pus fito a la Comuna de Rocavion chasque variacion de residença al fin de perméter a l’Ent la justa abservança de las obligacions tributarias.

Lo sotsinhat chama de voler esténher lo mandat de pagament da se eméter a pròpi favor en la maniera dessot endicaa, desgravant la Comuna da chasque responsabilitat per lo pagament fait conformement an aquesta demanda (senhar abo na X la biais cernit e compilar abo zelanta atencion las parts enteressaas):

 • Acrèdit sus c/c bancari n. ______________________________ (especificar totas las 12 chifras) ABI ________________ CAB ___________________ CIN _______________

Banca _____________________________________ Filhal ___________________

Còde IBAN ________________________________________________________

(l’entestacion dal còmpte deu correspònder exactament an aquela de l’ent beneficiari);

 • Acrèdit sus c/c postal n. ______________________________ (especificar totas las 12 chifras) ABI ________________ CAB ___________________ CIN _______________

Banca _____________________________________ Filhal ___________________

Còde IBAN ________________________________________________________

(l’intestacion dal còmpte deu correspònder exactament an aquela de l’ent beneficiari);

Data, ____ /___ /___ En fe

_____________________

(timbre e sinhatura)

(*) LIAR A LA PRESENTA CÒPIA DE DOCUMENT DE RECONOISSIMENT EN CORS DE VALIDITAT.

Ai sens dal D.Lgs. N. 196/2003 e dal Reglament (UE) 679/2016 se enforma que lhi donats comunicats abo lo present model aurèn lhi seguents tractaments:

 • venarèn adobrats per la redacion de lhi apts administratius relatius a la concession e liquidacion di contributs;

 • venarèn adobrats per las normalas operacions de pagament e per aquò serèn decò comunicats a lo Tesorier;

 • venarèn adobrats per la redacion de l’album de lhi beneficiari de lhi quals a la lei n.412/91 art. 22;

 • venarèn conservats près l’Ent en quant contenguts en documents arquiviats.

L’eventual refús a comunicar lhi donats demandats rent empossibol l’erogacion dal contribut.

A lhi sobjècts enteressats, a lhi quals se recoinossen lhi drechs de lhi quals al citat D.Lgs. 196/2003 e al Reglament (UE) 679/2016, se demanda de comunicar eventualas variacions enti donats conteguts ental present model.

Lo titolar dal tractament es: Comuna de Rocavion Via S.Croce, 2 - 12018 Rocavion