L'i bèlä nöü. I l'ébbrän lä portä:

"Bitā creisën!" L' ī n'ordr du furnī;

mä mamä i vai au "pèil patā",

i l'ebbrä lä mài, i pren l'icuelä du creisën

e i l'dimigrī, pöü i turna l'cürbī.

 

L'i 'l jū d'apré, d'matin bunuŕä.

"Patā": mä mamä i prën el creisën,

lä faŕinä, l'àigä, lä sā,

i pata tut ënsën,

i s'cör bu 'nä màntiä

i s'lèisä levā...

 

Cattr uŕa apré "Fa pän!".

Mëntën ke 'l furnī u fai vitt sun vī

mä mamä i s'dipachä:

i prën lä patä e i lä bitta slä turnèüŕä,

i lä mèinä, i lä run e i n'en fai

d' pän rion

 

k'i bitta ën rënjä slä panherä lonjä.

Mi, k'a l'ei bien embrenà,

ièüŕ a marcu lu pän

mëntën ke mä mamä, bu la rësta dlä patà

i m'fai 'n cuŕun o'n jàlhà.

 

Proppi ièüŕ

l'ī turnà aribā 'l furnī

e bu mä mamä -ün diŕän ün derēŕ-

slas ipälla d' tu dū

lä panheŕä i par pär el fū.

 

Par k'u prënn jo 'n pòu d' chaŕū

el pän u l'ī tusuitta arpaŕà;

ièüŕ u po atëndë

ilāi slä panheŕä acrustà
bu la-ş-òutra dlä furnà.

 

"Alé, l'i uŕā

d'enfurnā ! La panhera slä primòu!"

......Ièüŕ la tucchä a nū:

a chak pän 'n talh

e pöü u sn'ën vai din 'l fū

a charchā lä chaŕū.

 

La pasà dua -ş- uŕa. "Pän i köü!"

l'i 'l jé du furnī par kellu k'i sun

encā a misun. 'N mumän apré

tus i sn'ën vän bu lurä panheŕä

sl'ipallä: ki amū ki aval par Vieŕä.

 

Au fu i s'entratéinän lu furnī

pär n'àuträ furnà,

e... ke bun fla d' pän köü

din mun paī!