Portal d’Occitània    Letteratura occitana

Clelia Baccon - E s’a duness viä libbrä…

E s’a duness viä libbrä…

Èsse soun mèitre - Antologia di scritti occitani dell'Alta Valle Susa

italiano

E se dessi via libera...

Se dessi via libera ai ricordi

non basterebbero pagine e pagine

per anni vissuti giorno dopo giorno

intensamente

quassù tra i miei monti

tra la mia gente.

Ricordi di giochi, di conte, di feste di Santi...

di paure, di guerre, di rastrellamenti...

Ricordi di formicai brulicanti di vita,

di bombi, girini... e farfalle

da me osservati nel loro meraviglioso quotidiano...

Ricordi di sogni, di adolescenti emozioni...

Ricordi di fatica e sudore nei prati e nei campi

con mamma, papà e sorelle...

Ricordi di albe viste salendo verso l’alpeggio lontano,

di tramonti aspettati per rincasare

finalmente!

Di un cielo stellato

sopra me e papà alle Chimbieȓa301,

intenti ad irrigare il prato.

E poi... ricordi di strade percorse

verso scuolette lontane,

di notti trascorse in paesini isolati,

di tanti bambini incontrati

lassù e quaggiù

tutti unici, irripetibili, amati.

S’a duness viä libbrä

a ma suvënänsa du tën pasà

lä saȓia lon cunta tut skl’a mi aribà.

S’a pensu au juòs, a la conta, a la feta du Sen...

au s’ipuàn, a la ghèrä, au rastrelamën...

S’a pënsu a klu fürmiṣī plën d’ vittä,

a kla tòuna, casiu... e parpalhos

k’a l’ei biën beicà

mëntën k’i viviän lurä jurnà...

S’a pënsu a mun suìmi, a klä prümieȓä emusiun…

a tut ke travalh bu lä jën d’mä miṣun...

S’a pensu a kla-ṣ-òuba vitta amū

par l’icurchä du Seü300

a lä puintä du jū,

a ke suré k’u vurìa pa s’disidà

- par mi fatigà -

d’anā iamën a s’cujā!

S’a pensu a kē sē plën d’itiéȓa

sü mi e mun pappä aprē eigā a la Chimbieȓa...

S’a pensu a kē chämin au ròu

par aribā a l’icoȓä iciòu...

a kla nöü pasā din la burjā...

E pöü... ‘mä fā a isübliā

tut klu-ṣ-icuȓī k’i m’atëndiän

iciamu, istaval,

chakün fai a sä manherä e tus difeȓän

ma tus da ‘stimā!

.


occitan

S’a duness viä libbrä

a ma suvënänsa du tën pasà

lä saȓia lon cunta tut skl’a mi aribà.

S’a pensu au juòs, a la conta, a la feta du Sen...

au s’ipuàn, a la ghèrä, au rastrelamën...

S’a pënsu a klu fürmiṣī plën d’ vittä,

a kla tòuna, casiu... e parpalhos

k’a l’ei biën beicà

mëntën k’i viviän lurä jurnà...

S’a pënsu a mun suìmi, a klä prümieȓä emusiun…

a tut ke travalh bu lä jën d’mä miṣun...

S’a pensu a kla-ṣ-òuba vitta amū

par l’icurchä du Seü300

a lä puintä du jū,

a ke suré k’u vurìa pa s’disidà

- par mi fatigà -

d’anā iamën a s’cujā!

S’a pensu a kē sē plën d’itiéȓa

sü mi e mun pappä aprē eigā a la Chimbieȓa...

S’a pensu a kē chämin au ròu

par aribā a l’icoȓä iciòu...

a kla nöü pasā din la burjā...

E pöü... ‘mä fā a isübliā

tut klu-ṣ-icuȓī k’i m’atëndiän

iciamu, istaval,

chakün fai a sä manherä e tus difeȓän

ma tus da ‘stimā!302