Te serciu, Te trobu si bric e cumbal,

Te parlu, Te pregu u miu bun Segnur.

 

Ascòuto lu bram dal miu cor muntanar,

prutegg mio muntagno, mio tero, mio gent,

ascòuto la vòus de tiu fi muntanar.

 

Te serciu, Te véu si roce di crest,

de nuécc bu i estele me parles d'amur.

 

Ascòuto lu bram dal miu cor muntanar...

 

Te serciu, Te sentu 'nte l'aigo dal bial

T'escòutu 'nte l'auro bu i Angel ciantà.

 

Ascòuto lu bram dal miu cor muntanar...

 

Muntagno, muntagno, mio tero di fiur,
per la mio muntagno Te pregu Segnur.

 

Ascòuto lu bram dal miu cor muntanar...