Sonen, sonen tante cioche, sonen lunc cumo 'n lament,

enqüi lei giurn de gran tristesso,

i sun düi enterament.

I à na filo curto, curto, du-cat viei, picioto crus,

bu 'n cürà che cianto 'n requiem,

tut sulet a basso vòus,

I disìen Tunin,... Tunin Per Giacu Bastian

fasìio lu müradur e avìio 'mparà che lu pan

se gagno, se robo pà;

ero 'stà 'n ome brave, giüst e unest

ma à pà agü gaire de cianso, ero 'stà viei, sulet,

l'an trubà mort, desperà,

l'an betà 'nte na caisso de merse,

na curto, curto passà.

I à na filo curto, curto, du-cat viei, picioto crus,

bu 'n cürà che cianto 'n requiem,

tut sulet a basso vòus.

I à na filo lungo, lungo, preire sinc, na grosso crus,

cianten fort lu Miserere

e lu Dies Irae a pieno vòus:

I disìien Tuniot,... Tuniot Ciafrè Cumbalot,

fasìio lu gran segnuri e avìio 'mparà che lu unse

la passo, passo lu duse;

lu travai lu massavo propi pà,

bu 'mpau d'astüssio e de cianso, 'sfrüciant la pàuro gent,

es mort ric mars e unurà,

l'an betà 'nte na caisso d' nuìie,

na lungo, lungo passà.

I à na filo lungo, lungo, preire sinc, na grosso crus,

cianten fort lu Miserere

e lu Dies Irae a pieno vòus.

Sonen, sonen tante cioche, sonen lunc cumo 'n lament,

enqüi lei giurn de gran tristesso,

i sun düi enterament.