Barbo Giüspin avìo tres fì, tres gioli fì,

barbo Giüspin avìo tres fì, tres brave fì,

tres fì ardì, ma per la patrio sun 'stà massà.

 

Barbo Giüspin ch'avìo tres fi,

viro pr'achì cumo 'n fol.

 

Gent de la Rüssio, de la Germanio,

Grecio, Albanìo,

vus sabé pà che barbo Giüspìn

avìo tres fì, tres fì ardì,

süs vosto tero sun està massà.

 

Barbo Giüspin ch'avìo tres fi...

 

Vus general, vus cumandant,

vus gran ministre, vus sabé pà

che barbo Giüspin avìo tres fi,

tres fi ardì che per vosto cariero

sun està massà.

 

Barbo Giüspin ch'avìo tres fi...

 

Vus bravo gent che de la ghero

fasé cumersi, vus sabé pà

che barbo Giüspin avio tres fi,

tres fì ardì,

per i vostri sordi sun està massà.

 

Barbo Giüspin ch'avìo tres fi...

 

Despéi trent'an la fremo es morto de crepocor,

ma barbo Giüspin viro pr'achi

bu 'n tascopan, bu 'n fiasc de vin,

na gaveto 'nti man, naviso püs.

 

Barbo Giüspin ch'avìo tres fi...