L'ī n'obbrä da fā 'n bū biën d'eigar pär la treiŕë parké n'eisën kella du fümè 'n cüchun satiā la s' travalhä mā. Lä ventä tënī a mën ke chak dannhä 'd fümè plhà sü si mëimä i rën pamai rën e i vai 'n maluŕa. Can la dannhā trèitä la-z-èŕän foŕa du chenebī, lä s'n'ën fazìä 'd pinhā 'd na trëntèinä 'd plänta e la-z-grupavän 'n bu lu palhis 'd kella k'la-z-èŕän subrā chitta e la-z-outra la-z-aviàn itufà. Aprē sta pinhā 'd maklë i la rënjavän ënviŕan d'ën piké plantà din lä tèrä e grupā, se 'd cos l'auŕä fortä i puìä difā 'l dümei. Can la-z-èŕän biën seccha, la-z-bitavan a trèi grupā ënsën, ke pöü la s'sunavän masūn, e aprī èisi ëntrepouzā sü 'l puntin la-z-atëndiàn 'l fümè pär anā tūs ënsën a neizā. Ënviŕan dlä fin 'd stëmbrë lä granä i düvìä èisi iamën mèüŕä e pär lä pruvā i l'ëncrinchavän au mèi du dèi e se i leisavä 'n pou d'öŕiu i l'èŕä mëüŕä. Lä vëntavä ciū 'n pou d'eigar pär plhā pā la danna 'n la treiën, pöü n'ën fā pinhā paŕī k'ma 'l fümè e lä rënjā mai a dümei ënviŕan du puntalh pär k'la lhuŕëssän 'd sëchā e s'grupā biën pär l'auŕä. La broŕa la-z-anavän cübërta 'n bu 'n capüchun 'd palhä 'd blā biën ròu pär lä plöiä e surtù pär s'paŕā da lu paseŕòs k'i n'ën sun biën grumàn. Aprē na kiënzèinä 'd jū se 'l tën u s'tënìä au bè, lä granä i s'ëndürsiä e i l'èŕä prèstä pär l'arbatā.
'N paŕè 'd linsō du blà (cm 155 x 220) teis 'mbu 'd cüchun itëndǜ sü 'l chan i serviàn pär icuiŕë la brōŕa du chinebbu melhë ke sü lh'ieŕä. Sügǖ ke pär fā st'obbrä lä lh'anavä pā lu
flē. L'èŕä süfizàn na pō 'n pou larjä e n'eisën n'obbrä iamën ciū leisà a la fënna, la-z-inubravän 'l putilhun da lavā (cm 60 x 80 plü o mëns) e 'n vuŕan. 'N leisàn lä pō pouzà s'lu linsō e 'n pou cujà, apuià s' lū jënùs, e tènën lä pinhà 'n bu la rasīna 'n l'òu e la brōŕa sü lä pō 'n bū lä cotä du vuŕan raklā la cabosa charchàn 'd difā 'l melhë k'lä d'puìä lu turchùn plü dü, 'd cos fincä 'n bu lu dèi. Lä vëntavä ëncā inubrā 'n pou d'èigar pär difā la broŕa plü sarā, parké lä granä ëncrinchà i sēr pamai pär fā d'auträ sümènsä. A netiā la grana da lä pū e da l'olviä l'èŕä n'obbrä k'ī s'fazìä 'n bu l'īvantuar, ma viŕā tuplan notramën la grana la vuŕavän viä.
La pinhā grupā a trèi 'n bu 'n lhan 'd palha 'd blà, lä fazìä lu masun e ënsën 'n bū 'l fümè i l'atëndiàn 'd truvā 'n nai libbrë pär kellu k'i n'aviàn pā ün lūr.