Sciüa cupërtina dë štë nùmëru da Vaštéra e y àmë vësciù métu in particulare piglià dae pitùre ch'in atrova 'ndrint ar Santuari da Madona dër Funtan, dapè dàa Briga.

La é üna de scène ch'in véir a r'avirun dë r'àrchë dër còru da capèla e ch'ënsèm a quéle dër còru le fan in'ënsèmë cumplètë dë štorie chë parlu da vita da Madona.

Šte pitüre 'r paréscë chë le sìgu dër prèvu e pitùu pimuntéesë Giovanni Canavesio, nasciù a Pineröl ënturn ar 1420 e chë l'ha travaglià 'n Pimunt e 'n li Figun, ën virundènd cun di autri ch'i aidàvu. Šti pitùu li fagìn de fëgùre ch'acuntëntèsu a dëvusiùn de gènte chë štagin ëntë quìli pöšti, špecialmént e Štorie da Pasiùn dër Signùu, da vita da Madona e dë quand'ër Signùu èra fantét.

Ër pitùu Canavesio l'èra chërsciù 'n vëghènd a pitùra pimuntéesa dër sèculu XV, chë la tiràva da quéla gotica dë Giacomo Jaquerio, ma rëšpèt a quéšt ër sëméglia ch'ër cunùscë ciü bèn r'evulüsiùn da pitüra 'n li Figun, a pitüra pruvënsàle e špecialmént r'artë nordica.

A Natività, chë la fa véiru loc cönta r'Evangelišta San Matéi, la muštra dënant a Santa Famiglia cun a Madona ch'adora 'r Bambin (sëgund loc cönta Santa Brigida dë Žvésia 'nt üna sa visiùn) e San Giüšép cun ina candéra araman (ina cùusa ch' in atrova ciü suégn' ën la pitùra nordica).

Aa sënèštra, ëngéc ciù 'ndërè, a növa dunaita ai paštùu da r'àngiu: "E v'anùnsië in gran gàugë". Tüt'a scèna fa véiru, fin ën le mënùsie, cumë li vivìn i paštùu 'ntë cur tèmp, cun a rùuba chë li së vëštìn e cun e cùuse chë li duvràvu tüt'i dì.

Ër mištéri ciü 'npurtant da sarvésa, ciuè r'Ëncarnasiùn dër Signùu, r'artišta 'r l'ha rapërsëntàa pröpi bèn, ën duvrènd dëché dë particulari simbölichi ch'han ina gran prufundità teulògica, ën duvrènd di curùu chë dùnu in'idéa dë gàugë e dë pàažë, e 'n cürènd dëché a fasiùn e i mùri di përsunagi.

Ër në sëméglia chë šté particolare de pitüre da Madona dër Funtan (chë s'en vuré savée dëžmài e pé aguaitàa 'n l'ënsèrtë dë šté nùmëru) s'adàtë bèn a šta vëžènda dë r'ànë 'ndundë 'r paréscë 'r nòovë nùmëru dër noštrë giurnàle, ciuè dërìva dae Fèšte dë Dëneàa. Dunca bon Dëneàa e bon Anë Nòovë 2009 a tüt quìli chë légiu.