'ř m'aguaitàva giaunë

in riss dë caštagna: 'ř prim.

 

Pënsusa më-sun cëgàa a libëràa prëjunée 'n le špine

'ř povu, tìmid, surtù jvelt a š-ciupàa,

fëcundë früit lünà.

 

D'ër tènp ëndait, šquaji për bürla

'ngenui dì e ai artruvà

prëcisi com alùra da argurdàa...

Ën jgarbi sciüiti

cögliu früiti šcüri, pöi

alégri 'nturn a 'ř fögh

ünìi aa séira 'n t'in sùl trunc,

güštàa cunténti 'ř šfrëgugnàa fëštùus de paelae brüjente.

Ëndènd, a nöit balènd

a 'ř barlüm d'in lanpiun,

'n la pov ra cauda cujina vërsava ciari rüeli dë ciant

sciú i vidri giasai...

 

E sušpirë rë š-cét dë ma mai, a tèndra sa màn.

Ah! 'ndëvinàa a ta partènsa amara e 'ř brüšc mé pënàa

ëncòo vivu.