Ën copërtina e truvàm ina vìsta dër prugét dër Müseo da Tera Brigašca, ch'ën puoch témp purrà esu realisà ën Reaud, supratut grasie a ina forta cuntribusiun da Régiùn Ligùria, chë dë còo e rëngrasiam..

Ër së trata dë in'inisiativa ch' "A Vaštera" avia ëntënsiun dë realisàa da diversi ani: ën t'una autra partë da rivista e cùntam comë la è ëndaita, përché a nostra iniziativa la a ëncuntrà, camìn fasend, pariglie dificürtae, dë varie specie.

Ër Müseo che r'Asuciasiùn vurërìa realisàa ën Reaud, - ën lë paìs italian che l'è avù dëlongh ër ciù gros da Tera Brigašca - në vonu esu ina pëcina copia o ina pëcina agiùnta di müsei ch'esistu già in li paìsi vëjin, vale a dìi in'ënsem dë couse veglie ligae aa nostra storia e ai travàgl i dë tempi pasài : ër voo esu ënvece in post chë pösc esu utilisà për di ëncontri ligài ar turismu e aa cultura da nostra sona, urganisà për argurdàà e mustràa i muminti ciù ëmpurtanti da storia di nostri vegli, e in punt dë prumussiun për faa cunùsciu e valurisàa a nostra sona - vale a dìi a part auta de tréi valade chë s'ëncontru sciur Sciacarée - ëndun la è vivùa e ëndund la è ëncòo viva a noštra minurànsa linguistica storica.

Tanti dë nue sun dëlongh avùi convìnti che stë noštrë müseo dëvìa pröpi truvaa ina sa sistemasiùn ën li paìsi ëndund la s'é svilupàa a nostra storia e ëndund le sun ëncòo vive e tradisiùn brigašche.

Stë Müseo purërà esù in pošt ëndund truvaa ënfurmasiùn sciù tuta a Tera brigasca, ëndund së purërà ascuitàà de cansun e de parlate ën brigašch, ëndund truvàa a dëspusisiun di materiali da cunsùrtaa ( riviste, publicasiun, stampe, futugrafie dë posti e dë muminti d'ër vivu ënsèm) arpurtai aa situasiun d'adés, ma anche ar pasà, chë fasu vëgnìi ënvégia dë cunusciu, anche fora di muragli d'ër müseo, i pösti ciù tipichi e e atraenti d'ër centru storich dë Reaud, ma anche dë tut ër teritori brigašch, sensa trascuràà a segnalasiun e i arciami , certu ai sugeli, ma anche ai autri prati tipichi da cujina brigašca.

Tute e ënfurmasiun chë së truvëran ën lë müseo sëran furnie ën brigašch, ma anche ën italian e fransésë.

Nue da Vaštera e sém sëguri dë puree cúntàa, ën purtend avanti sta iniziativa, sciù r'agiùt e sciù a culaburasiun dë tanti brigašchi chë sentu dëlongh vivi i ligàmi cun a tera d'urigine, ma anche di amighi da Tera Brigašca, chë ën li ani gasai li sun tant chërsciui de numeru: e sam chë fra quìsti e purërém truvàa de përsune dëspunibili, anche furnìe dë cumpetensa specifica.