Enti in rete L.482/99   

Una fiaba per la montagna

Lou ritourn

Il ritorno

Tipologia file: testo FRP/ITA

Tipologia testo: Fiaba

Grafia testo frp: personale

Data Pubblicazione: 2002

Autore: Piergiacomo Verlucca Frisaglia

Luogo di provenienza dell’autore del testo frp: Castellamonte (TO)

franco-provenzale

Piergiacomo Verlucca Frisaglia (Castellamonte - To)

I nustri vii a san cà pusant gnint spieghè aiavant in fort sentiment reli­gius. Gnint ad rer a capitaut at tchoze ca iavant gnint na spiegafion. A ogni viagiu... airt in riturn.

An tu ten pasà la val ad Riburda come iante val arent aruvant sii da fità ca stant bin e arnanti dla ceisi. Anti valon aut i ciamù e iastambech a sant da badroc. Ma mac si ca iavaut lu permes dou rai apusaut ciasii. Lou min trisnonu Paolo airt in muntagnin da frasion Clòmp ad Riburda. Ai piasaut astè an muntegni gnint come i sui paisan, che d'inver chil a calaut gnint an val. A cugnisaut bin i pas ei sentì a fasaut da guida a chi vinaut a Riburda par tchasie i ciamù.

S'inver aivaut nevu tant. Lu min trisnonu Paolo antsi ger ca nevant, a pasaut tant ten an tu beu a rere arnei da da lavar an busch. Ansema la seva giuna speusa, e la mia trisnona Lucia d'ut mei d'gravidansa. In ger aiat cugnisù inciaseu! Airt in bì om avi­naut da Turin da na famii ricie ami dou Rai. As dumandaut Ottavio, lu cugnam aslu ricurdat piint asavat mac ca firnisaut an S. Segn ca irt in nobil. Airt vinù a Riburda a tcheisi at trofei par lu salot da seva cà at campegni. A vartaleu aiat savu da l'oste dou paì che lou min trisnonu airt na guida asperta e fiai. Ottavio as fet ancumpagnie fina au Clòmp a varcà ad Paolo. Al gnint asta facil cunvince lu min trisnonu ale ansema a la batua at ciesi d'Ottavio.

Paolo aivaut gnune voi at lasie da sula Lucia propi ara ca duvaut nestre lu son prum fii. Ma al muneie che lu ciaseu aia­naut aiat acetà da ferii da guida.

Sont partì a matin bunevra, ma airt dret e dificil par la nai e la ghiesi. Ma i sui ui aviant carchiciusa at bi! La muntegni airt bela con la vistimenta d'inver, e la fatiga dogni pas a truvaut lu cumpens at vei sanchè la natùra a fasaut. Ottavio airt nient inca­seu me iauti. As nest ancursù sobit Paolo.

Iauti airunt di nauta pasta, chi salmentaut par la ciminada, chi salmentaut parchè ca irt puca selvagina, Ottavio no.

Airt prei dal paesagiu. Paolo airt convint aue che se la batua at ciesi alaut mal, l'asgnur asrit gnint almantà e l'avrit gnanca rimpruverà. A cumisant avei in sentiment at simpatia vers l'om, sebin at nautu rango a santisaut par chil lu rispit che aue chil aia­vaut vers la muntegni e al bistie, ca la populont. Aruvasu aut aiant cuminsia a vei i ciamù. Tuti iviret ca viant ina bisti, Ottavio, aiavaut in rimors e a truvaut na scùsa par gnint masie la bisti:

"Sita no, aiest na fumela pronta, sitgnanca al trop giunu, lautu al trop vii, afarit bùrta figura an tu min salot."

Paolo as cunvinciaut sempre at più ca srint rùva a varcà col man vuide... Lu ger curt d'inver airt ala fin e anu tuciaut arue a Colombo parchè isinu gnint atresia par dirmi fura. Ottavio as farma aiat prei lu canucial e a cuminsaut a bachè. Sùbit Paolo a capisaut gnint san ca bacaut, ma cun la vista at chi a cugneit bin la muntegni aiat aviu na meci neiri a dificultà "aiest in chiti d'in ciamù” Aiat dìt Ottavio: "Magara al sul e la fam alat fet ale an tu bùrt si lu aidien gnint a murt."

Paolo dispiasu airt contra sl'idea:

"An rincreit par chil ma asfet ascùr si sanciminene arà isren au clump a nuit. An rincreit ma pusen gnint perde ten par sa bisti."

Ma chil aiat dit:

"Paolo santime, come chi vuei pagà parchè chi mi aidia par la batua at cieisi, lu min cur as gnint santu at fere ditme almenu chi iedu cuntent at salvè si chiti da mort sicura! Iuden incora na bela mana at sut cante chi ruven au Clomp."

Paolo aiavrit vulù dire che gnune ricumpense a pusaut giùstifichè lu ritert. La muntegni a viret a sat aste tant periculeusa parchi a la prendet sat ciamba. Ma aue chil aue aivaut peina par lu chitì, e as lasia cunvince.

Al gnint asta facil ale giù an tu dret. In viret aruva aiant capì dal dificultà cha irt par iuperafion par salvelu. Ottavio come un cha cugneit gnint lu pericul, aiat cuminsia calè vers lu pianet duva ca irt drucia lu ciamu fasendu atenfion asmiaut sicur ma Paolo pi prudent aiat cunvinciu Ottavio a tachese cun na curda, parè d'ansuma aiaurit pusu aidulu a calè vers la bisti.

Calà su pianet, Ottavio an puche minute as ciargà la besti e al turnà andri.

Vu par casu, vu par fer len Ottavio aiat bità in pia malament. Paolo astancursù. Ma lu cuntraculp da curda tiria a la fet vule.

Ata sta tremendu. Se bin ca sont drucia an ta nai spèsa. Cun lu pericul at betre sal roce. In pù sturdii, Paolo as bita an pia, airt tat cunfus mentre cal vula giù aiavret batu la tèsta contra carchi roc, aiavaut in pu mal e santisaut lu màr in pu ciaut. Lu son peasè a ta la a Ottavio alat truvà ci pi anlai cun la ciamba dreta mal bitai. Atala a rent a Ottavio, e Paolo aiat aviu ca irt vi e ca respiraut! Però Paolo aiat capi che Ottavio par rampignise asirt gavà ianguant e l'indice da man dreta asagnaut, alavaut batù e dubia mentre al drucia.

Paolo atasta an ginion a prende fia. Asavaut gnint se dasprese o rire parchè dopu san ca iert capita airunt tuti dui vi. Anu tuciaut at Lute par astè vi. Asavaut che chi a pusaut aidinu asrint gnint rùva prùma at vintechettru, quarantutt evre. Farchè ad ruvè da suli viu come ca irt bità Ottavio airt impensabil. Duvant lutè contra lu ten (par istè vi) mentre ca tandant.

Paolo asfet curagiu, aiat tiria su lu corp sot d'Ottavio e far­caut in pùst par pasè la nuit ca ruvaut. A trenta metre dan duva ca irunt drucia, aiat truvà in buru. Airt gnint propi sa ca farcaut, però come ca irt bità l'ami, alaut bin. Con poche legne sece tru­vaie an gir, dopo in puchi viret aiat viscà lu fua. Arent duva ca airunt drucia, airt la carcasa da bisti ca vulant salve. Ridicul a penselu: ma al sau chem asrit asta la seva salvefi. Antu mentre Ottavio, airt aruinu.

Ma al seve condition airunt gnint bune. La ciamba rota ainant at duleu a bugie, mentre lu dai a prandaut in burt culeu; la circulafion du sanc alaut mal, bùrt segn! I dui aiant pasà la nuit a balma. Na nuit senfa dirmì. Ottavio a mument astaut bin a mument airt cunfus pal la fivra, Paolo airt preucupà. Paolo astandirmì, pensandu che l'induman, aiavrit truvà la maniri at gavese da za situafion ma cun lu pase duten avinaut sempre pi periculeu.

Alvin nu ger, ma chint come speraut Paolo. Na tormenta at nai, fin da la matin, afasaut capì ca srit gnint firneta len. Ottavio airt an se, mustaut da gnint avei mal, ma la ciamba, stecai a la bela maniri da Paolo, a pusaut gnint ciminè, se gnint a tuchet, dopu ese farmà. Lu dai aifasaut gnint mal, ma airt sempre pì ner...

Alaut bin gnente.

La turmenta achitaut gnint. I dui dopu avei tandu la meta dla matin, aiant decidu at bugise. Vers nuit asùnt vinu giù pì bas, ma alavant fet antin ger, sanch caspusaut fere antinevra. Ottavio sfigurà da la fatica e dau mal asmiaut pint chil. Ant'in mument at lucidità aiat dit a l'ami:

"Lasme se, cutù va, itvin pè prème. It vè che i gliafeu pìnt"

Paolo airt preocupà par lu dai, dl’amì, la meci neiri avinaut sempre pi lergi. Alturna vinù nuit. Ottavio can la fivra auta astaut mal. Paolo aduvaut prende na decision. Aiat bità la lama du cuti su fua, aiat srà aldent par ferse curagiu e plat taià lu dai d'Ottavio ormai ala an cancreina. Ottavio aiat pasà la nuit tran­quil. L'induman, lu terf ger asta par fursi an muntegni, aiat dit al' ami:

"Paolo in rendu quent ca iest ampusùble purteme ansema a te au Clomp. Fasendu parè finirsen d'astè anta nai entu gel. Gigiò pensu at fermè fursì e arsiste par vintechetreure. It prigù, felu par me, e par lu ton fii ca deut nestre. Lasme se, va farche carcùn. Felu ara chi te ancora an fursi... felù!"

Paolo a pieraut, avulaut gnint lasilu, ma aiat capi che Ottavio adisaut la vrità...

Dopu ca iat aviù, che lu fua anent a chil airt bin avisch, e
dopu aveilu cuatà da bin, as decidù:

"Ottavio ivau, tèma gnint vinu a prente."

"Va Paolo e pensa gnint a mè, anti na maniri o nauta ghiciò ave turnè..."

Aiat gnint capì lu sens dj'ultime parole... ma checiosa as pusaut pretende da un mingià da la fivra. Paolo can la fursi dla disperafion aiat lùtà contra la nai auta, e lu vent gilà cai taint lu mar. Più d'inviret iei pardù lu sens d'urientament. Strech, stau par arendme, iei santù legn in giupè din cin.

Airt lu cin at Pinot d'Oregge. Alant purtà dinta au ciaut, rin­savi e scidà, e aiat quanta tat.

Aiant avarti auta gent. An tin mument assont tuti truvà. Turnè su post duva sirt fet mal al gnint sta facil. Paolo strech, aiat vulu stè lu prùm. Cante cal ruvà astanginujà, airt stà tat inutil. An tu pust ca irt sta lasia Ottavio, na bista at nai aquataut tat.

Anta cunfision da turmenta, Paolo as gnint ancursù caja­vaut purtà Ottavio an tin gust duva avinaut al lavence.

Ottavio ripusaut sat a la nai, si na muntegni gnit seva, ma cante ca lavaut giria aiavaut mustrà da vulei bin come fusti stà son fii.

Sont turnà avarcà amaregià.

Au Clomp, Paolo, aiat truvà a varcà seva Cesarina da Crosa dita "la masca". Na brava fena aue levatris:

"Al nà ton fii, aiest maschiu."

"Lu dumandrè Ottavio" Pensaut Paolo.

"Stranu, però" aiaut cuntinuà la Cesarina "par stè san, iest san, aiest in cit particular... L'ultima falangi dl'indice da manina detrha as gnint furmà.

Sa puenta aiat in ghirigoro, asmeit casi na cicatris, cume agliavisunt tajà..."

"Ant ti nà maniri o an ti nauta gigiò a ue turnè." A ogni viagiu... airt an riturn.

italiano

Piergiacomo Verlucca Frisaglia (Castellamonte - To)

I nostri avi contrapponevano a ciò che non si poteva spiegare un forte sentimento religioso. Non di rado succedevano episodi o situazioni tali da sfuggire ad ogni più logica spiegazione. Ad ogni viaggio... corri­sponde un ritorno.

Nel secolo scorso, la valle di Ribordone, come le altre valli vicine era meta dei cittadini benestanti amanti della caccia. Nel vallo­ne ad alte quote camosci e stambecchi facevano da padroni. Solo chi gode­va di un benestare del Re aveva il permesso di dar loro la caccia.

Mio trisnonno Paolo era un povero montanaro della frazione Colombo di Ribordone. Amante della montagna, a differenza dei suoi paesani lui, d'inverno non scendeva a valle. Profondo conoscitore dei valichi e dei sentieri alpini, faceva da guida a coloro che salivano a Ribordone per cacciare i camosci.

Quell'inverno fu caratterizzato da nevicate molto copiose. Mio tri­snonno Paolo, in quelle giornate di neve, trascorreva gran parte del tempo nella stalla a fabbricare attrezzi da lavoro di legno, in compagnia della sua giovane sposa, la mia trisnonna Lucia, all'ottavo mese di gra­vidanza.

Un giorno conobbe un cacciatore! Era un bell'uomo, distinto, veni­va da Torino, da una delle famiglie agiate, molto vicine al casato reale. Si chiamava Ottavio, il cognome non se lo ricordavano più, si sapeva solo che terminava in "s", segno d'appartenenza a nobile stirpe.

Era venuto a Ribordone a caccia di trofei per il salotto della sua casa di campagna. A Talosio, seppe dall'oste del paese che mio trisnonno era una delle guide alpine più affidabili ed esperte.

Ottavio si fece accompagnare da un valligiano sino a Colombo, alla casa di Paolo.

Non fu facile convincere mio trisnonno a partecipare alla battuta di caccia d'Ottavio. Paolo non aveva alcuna voglia di lasciare da sola Lucia, proprio adesso che doveva nascere il loro primo figlio. Ma. .. le monete sonanti offertegli dal cacciatore ebbero la meglio, così acconsenti di far­gli da guida.

Partirono di mattino presto, la salita al monte era a tratti resa dif­ficoltosa dalla neve e dal ghiaccio, ma... che spettacolo si prestava ai loro occhi!

La montagna sfoggiava meravigliosamente i1 suo abito invernale e la fatica d'ogni passo fatto, trovava il suo cornpenso nella possibilità di poter ammirare cosa la natura fosse in grado di compiere.

Ottavio non era un cacciatore come gli altri.

Di ciò se n'accorse ben presto anche Paolo.

Gli altri erano di un'altra pasta; c'era chi si sarebbe già lamentato della faticosa camminata, chi avrebbe commentato con malumore la penuria di selvaggina, Ottavio no. Era rapito della contemplazione del paesaggio.

Paolo in cuor suo si stava convincendo, qualora la battuta di caccia avesse avuto esito negativo, che quel Signore non se ne sarebbe rammari­cato e nemmeno lo avrebbe rimproverato. Iniziava a provare un senti­mento di simpatia nei confronti di quell'uomo che, seppur diverso da lui per rango sociale, sentiva suo simile per il forte rispetto che anch'egli pro­vava verso la montagna e le creature che la popolavano.

Giunti ad una quota rispettabile cominciarono i primi avvista­menti di camosci. Ogni qualvolta avvertivano la presenza di un animale, Ottavio, forse spinto da un comprensibile rimorso, accampava una scusa, una giustificazione affinché la bestia avvistata non divenisse la vittima predestinata.

"Questa no, è una femmina incinta, questo neanche, è troppo gio­vane, quello nemmeno è troppo vecchio, che figura farebbe nel mio salot­to...

Paolo si stava convincendo sempre di più che sarebbero ritornati a casa a mani vuote...

La breve giornata invernale stava volgendo al termine, ed i1 rien­tro alla frazione Colombo diveniva necessario poiché non erano attrez­zati per trascorrere la notte all'addiaccio.

Ad un tratto Ottavio si fermò, prese il suo binocolo e si mise all'os­servazione di un piccolo dirupo.

All'inizio Paolo non capiva cosa o chi stesse osservando, poi, con la vista tipica di chi la montagna la conosce bene, ad occhi nudi riusci ad avvistare una piccola figura scura, sembrava fosse in difficoltà.

"è un cucciolo di camoscio" disse Ottavio, "probabilmente è orfa­no, la fame deve averlo spinto verso sentieri a lui sconosciuti, se non lo aiutiamo morirà di certo..."

Paolo, seppur dispiaciuto, si dimostrò contrario a quell'idea:

"Mi rincresce per lui, purtroppo si sta già facendo buio ed incam­minandoci adesso saremmo di ritorno a Colombo già in piena oscurita. Mi rincresce Ottavio ma non possiamo permetterci il lusso di perder tempo per quella bestiola..."

Ma egli replica:

"Paolo sentite, così come ho pagato i vostri servigi per una battuta di caccia che, in cuor mio non mi sono sentito di fare, vogliate rendermi atto della vostra collaborazione al fine di risparmiare a quel piccolo un destino già segnato! Sono disposto ad aggiungervi ancora una generosa mancia, una volta tornati a Colombo."

Paolo avrebbe voluto replicare che nessuna ricompensa poteva giu­stificare un pericoloso ritardo nel rientro. La montagna a volte, sa esse­re molto pericolosa per chi la sottovaluta. Ma anche lui provava pena per il cucciolo, e seppur non persuaso, si lascia convincere.

Non fu facile raggiungere il dirupo. Una volta giunti si resero subi­to conto delle difficoltà a mettere in atto le operazioni di salvataggio. Ottavio, con l'incoscieriza tipica di chi non conosce bene le insidie della montagna, iniziò la discesa verso il piccolo pianoro dove era caduto il camoscio, ponendo massima attenzione alla ricerca di sicuri appoggi.

Nonostante l'apparente sicurezza in sè stesso Paolo, più prudente, convinse Ottavio a lasciarsi imbracare con una fune, affinchè da sopra il dirupo avesse potuto guidarlo nella discesa verso la bestiola. Sceso sul terrazzamento, Ottavio in pochi minuti si caricò il piccolo fardello e lesto si apprestò a compiere il percorso inverso.Vuoi per fatalità o per incuria dovuta alla fretta, nello scegliere un appoggio nella risalita, Ottavio misè un piede in fallo.

La reazione di Paolo fu fulminea, ma il contraccolpo ricevuto nella tensione della corda di salvataggio lo fece sbilanciare, aggiungendolo alla rovinosa caduta.

Furono attimi interminabili, se pure era vero che la coltre nevosa attutiva l'attrito della caduta, il pericolo di incappare in rocce sporgenti era alto.

La caduta terminò. Acciaccato, stordito, Paolo cerco di rimettersi in piedi. Si sentì tutto confuso, nella caduta doveva aver urtato il capo contro qualche roccia, percepiva dolore e sentiva qualcosa di caldo ed appiccicaticcio- scendergli sul volto. II suo pensiero andò ad Ottavio. Lo rinvenne poco più in là, la posizione innaturale della sua gamba destra non prometteva nulla di buono. Avvicinatosi al corpo d'Ottavio, Paolo potè constatare che fortunatamente respirava, era vivo!

Un ulteriore inconveniente constatò Paolo era che Ottavio per arrampicarsi meglio si era tolto i guanti ed ora erano chissà dove, l'in­dice della mano destra era sanguinante, probabilmente lo aveva urtato e piegato nella caduta.

Paolo rimase un attimo in ginocchio a riprendere fiato. Non sape­va se disperarsi per la loro situazione o rallegrarsi poichè, nonostante l'accaduto erano ancora entrambi vivi.

Adesso bisognava continuare disperatamente a lottare per rimane­re vivi. Sapeva che eventuali soccorritori non sarebbero giunti prima di ventiquattro o quarantotto ore.

Cercare di ritornare da soli, considerate le condizioni d'Ottavio, era impensabile. Dovevano cercare di lottare contro il tempo (per rima­nere vivi) in attesa dei soccorsi.

Paolo si fece forza, sollevo il corpo inerte dell'Ottavio e si mise alla ricerca di un possibile riparo per la notte, che stava scendendo inesora­bile. Fortunatamente ad una trentina di metri dal luogo della rovinosa caduta, riuscì a scovare un pertugio naturale.

Non era proprio quello che cercava, ma le condizioni del compagno avevano priorità rispetto ad ogni altra esigenza.

Con i pochi arbusti secchi raccolti in giro, dopo svariati tentativi riusci ad accendere un piccolo fuoco. Vicino al luogo della caduta, c'era anche la carcassa del povero animale che volevano salvare. Buffo a pen­sarlo: le sue carni sarebbero state la loro salvezza.

Ottavio, nel frattempo, era rinvenuto. Le sue condizioni fisiche non promettevano nulla di buono. La gamba fratturata gli provocava forti dolori ad ogni movimento, mentre i1 dito ferito, complice la man­canza dei guanti, stava assumendo un brutto colore; la circolazione san­guigna non funzionava più a dovere, brutto segno!

I due trascorsero la notte nell'improvvisato riparo. Una notte insonne. Ottavio alternava momenti di lucidità mentale a stati di con­fusione causati dal delirio febbrile, le sue condizioni di salute preoccu­pavano non poco Paolo.

Paolo si addormentò col pensiero che l'indomani, sarebbe riuscito a trovare il modo di togliere entrambi da quella situazione: col trascorrere delle ore diventava sempre più pericolosa.

E venne il giorno, ma non come sperava Paolo. Una brutto tor­menta di neve, fin delle prime ore del mattino, faceva prevedere che non sarebbe cessata tanto presto.

Ottavio era in sè. Dimostrava di saper sopportare il dolore, ma la gamba, steccatagli con mezzi di fortuna da Paolo, gli impediva di cam­minare, se non che a brevi percorsi, intervallati da lunghe soste. Il dito non gli faceva più male, ma era sempre più nero... Non andava niente bene.

La tempesta non accennava a smettere. I due dopo aver atteso la meta della mattinata, decisero di muoversi, malgrado tutto.

Verso sera riuscirono a trasferirsi ad una quota più accettabile, ma rimaneva il fatto di aver compiuto in un'intera giornata, un tragitto di un ora in condizioni normali.

Ottavio sfigurato della fatica e dal dolore non sembrava neanche più lui stesso.

In un breve momento di lucidità disse al compagno:

"Ti prego... lasciami qui, vai tu, tornerai dopo a prendermi. Vedi che non ce la faccio più..."

Quello che più preoccupava Paolo erano le condizioni del dito del compagno, la macchia nera continuava ad espandersi.

Venne nuovamente la notte. Ottavio in preda ai bruciori febbrili era in pieno delirio. Paolo si costrinse a prendere una decisione.

Buttò sul fuoco la lama del suo inseparabile coltello, la ritrasse dopo un po', strinse i denti per infondersi coraggio e con decisione amputo la falange del dito d'Ottavio ormai inevitabilmente cancrenosa. Ottavio trascorse il resto della notte abbastanza tranquillamente.

L'indomani, il terzo giorno della loro forzata ferma in montagna, disse al suo compagno:

"Paolo, mi rendo conto che è impossibile portarmi con te a Colombo. Continuando così rischiamo entrambi di soccombere alla neve ed al gelo, io penso di farmi forza e resistere per altre ventiquattro ore. Ti prego, fallo per me, e per tuo figlio che deve nascere. Lasciami qui, vai tu a cer­care i soccorsi. Fallo adesso che sei ancora in forte... fallo!"

Paolo, in lacrime, non avrebbe voluto lasciarlo, ma si rendeva conto che Ottavio diceva il vero...

Dopo essersi accertato che il fuoco vicino a lui era ben acceso e dopo averlo ulteriormente coperto bene, si decise:

"Io vado Ottavio, non temere, tornerò a prenderti."

"Vai Paolo e non pensare a me, in un modo o in un altro anch'io tornerò..."

Non capì bene il senso di quelle ultime parole... ma che si poteva pretendere da uno divorato dalla febbre.

Paolo, con la forza della disperazione lottò a lungo contro la neve alta e il nevischio gelato, che sferzava duramente il viso.

Più volte smarrì il senso dell'orientamento. Poi esausto, mentre stava per arrendersi, udì in lontananza il latrare di un cane. Era il cane di Pinot dell'Oregge.

Fu portato in baita al caldo, rifocillato e scaldato, quindi raccontò tutto.

Fu avvertita anche altra gente. In men che non si dica si formò un capannello di soccorritori.

Ritornare sul luogo dell'incidente non fu facile. Paolo, seppur stre­mato, volle essere il primo. Quando vi giunse si inginocchiò sfiduciato, tutto era stato inutile!

Nel luogo dove era stato lasciato Ottavio, un'enorme coltre di neve ricopriva tutto. Nella confusione della tormenta, Paolo non si era accor­to di aver portato Ottavio in un punto a rischio di valanghe.

Ora Ottavio riposava sotto la neve, su una montagna non sua, ma che nel breve corso di quella escursione aveva dimostrato di saper amare come se fosse stato suo figlio.

Amareggiati, ritornarono a case.

A Colombo, Paolo, trovò a casa sua Cesarina della Crosa, detta "la Masca", una brava donna, all'occorrenza anche levatrice:

"è nato tuo figlio, è un maschio..."

"Lo chiamero Ottavio" pensò Paolo.

"Strano, però", continuò la Cesarina "per essere sano, è sano, c'è un piccolo particolare... l'ultima falange dell'indice della manina destra non si è formata!. In sommità ha un ghirigoro, sembra quasi una cicatri­ce, come se glielo avessero tagliato..."

"In un modo o in un altro anch'io tornerò."

Ad ogni viaggio corrisponde un ritorno.