Té é la tua famìi ou counhesià é ou i eu mai d'èrbë curativë? T'èn n'ën dì quërcuna, sé t'arcordë? Ou drovà ëd co boulai? Cali? Sëch o fresc? T'arcorde coume ou s'drouvavount ërz èrbë? Quërqui vì n'ën quiëië é n'ën drouve ëncou?