Enti in rete L.482/99   

Medicina popolare e rimedi tradizionali

Quando qualcuno non stava bene cosa si faceva per prima cosa?

Quando qualcuno non stava bene cosa si faceva per prima cosa?

"Medicina popolare e rimedi tradizionali" ciclo di video-interviste curate da Teresa Geninatti nei comuni di Ala di Stura, Corio e Traves sulla medicina popolare e sui rimedi tradizionali in generale.
Can quë un ou istavount nhint bin coza ès fazet për pruma choza?
C'era qualcuno capace di diagnosticare una frattura o una slogatura? Ho sentito parlare di qualcuno con il "dono", sai cosa vuol dire? Hai mai conoscuto qualcuno con il "dono"?

C'era qualcuno capace di diagnosticare una frattura o una slogatura? Ho sentito parlare di qualcuno con il "dono", sai cosa vuol dire? Hai mai conoscuto qualcuno con il "dono"?

"Medicina popolare e rimedi tradizionali" ciclo di video-interviste curate da Teresa Geninatti nei comuni di Ala di Stura, Corio e Traves sulla medicina popolare e sui rimedi tradizionali in generale.
È i avet quërcun ën gradou ëd dianhousticà 'na routura o ël dëluieoure? Ët sa sé ou counhesont ërz èrbe? È t'è mai quëpità d'avene dabezounh? J'ai sintù descouëri ëd quërcun cou i avont lou...
Tu o la tua famiglia avete mai raccolto erbe curative? Me ne sai dire qualcuna? Utilizzavate anche i funghi? Ti ricordi come si usavano? Li utilizzi ancora?

Tu o la tua famiglia avete mai raccolto erbe curative? Me ne sai dire qualcuna? Utilizzavate anche i funghi? Ti ricordi come si usavano? Li utilizzi ancora?

"Medicina popolare e rimedi tradizionali" ciclo di video-interviste curate da Teresa Geninatti nei comuni di Ala di Stura, Corio e Traves sulla medicina popolare e sui rimedi tradizionali in generale.
Té é la tua famìi ou counhesià é ou i eu mai d'èrbë curativë? T'èn n'ën dì quërcuna, sé t'arcordë? Ou drovà ëd co boulai? Cali? Sëch o fresc? T'arcorde coume ou s'drouvavount ërz èrb&...
Come si curava il mal di pancia? E i vemi? Il mal di pancia da mestruazioni? E la diarrea o al contrario per la costipazione?

Come si curava il mal di pancia? E i vemi? Il mal di pancia da mestruazioni? E la diarrea o al contrario per la costipazione?

"Medicina popolare e rimedi tradizionali" ciclo di video-interviste curate da Teresa Geninatti nei comuni di Ala di Stura, Corio e Traves sulla medicina popolare e sui rimedi tradizionali in generale.
Coume ès curavet lou mal a la pënsi? é li vèrm? É lou mal a la pënsi për ël choze ëd fumele? É për la caguëtta? É aou countrari për la coustipasioun, cosa ès fazet?
Cosa si faceva per curare il raffreddore, l'influenza e la tosse?

Cosa si faceva per curare il raffreddore, l'influenza e la tosse?

"Medicina popolare e rimedi tradizionali" ciclo di video-interviste curate da Teresa Geninatti nei comuni di Ala di Stura, Corio e Traves sulla medicina popolare e sui rimedi tradizionali in generale.
Cosa ès fazet për curà la freideù é l'inflouensi? É la tous?
Per curare il mal di gola?

Per curare il mal di gola?

"Medicina popolare e rimedi tradizionali" ciclo di video-interviste curate da Teresa Geninatti nei comuni di Ala di Stura, Corio e Traves sulla medicina popolare e sui rimedi tradizionali in generale.
Për curà lou mal aou col?
Per il male ai denti? E per le gengive sanguinanti?

Per il male ai denti? E per le gengive sanguinanti?

"Medicina popolare e rimedi tradizionali" ciclo di video-interviste curate da Teresa Geninatti nei comuni di Ala di Stura, Corio e Traves sulla medicina popolare e sui rimedi tradizionali in generale.
Për lou mal al deun? É për ël gënzivë cou sanount ès druvet quërcoza?
Come si curavano i calcoli renali?

Come si curavano i calcoli renali?

"Medicina popolare e rimedi tradizionali" ciclo di video-interviste curate da Teresa Geninatti nei comuni di Ala di Stura, Corio e Traves sulla medicina popolare e sui rimedi tradizionali in generale.
Coume ou s’ curavount ël pèrë a li rèn?
Come si curavano gli occhi rossi? E gli orzaioli?

Come si curavano gli occhi rossi? E gli orzaioli?

"Medicina popolare e rimedi tradizionali" ciclo di video-interviste curate da Teresa Geninatti nei comuni di Ala di Stura, Corio e Traves sulla medicina popolare e sui rimedi tradizionali in generale.
Për curà lh’uveui rous? É për curà l’ourzaieul?
Cosa si faceva per calmare i nervi?

Cosa si faceva per calmare i nervi?

"Medicina popolare e rimedi tradizionali" ciclo di video-interviste curate da Teresa Geninatti nei comuni di Ala di Stura, Corio e Traves sulla medicina popolare e sui rimedi tradizionali in generale.
Coza ès fazet për calmà li nerv?
Cosa si faceva per rafforzarsi dopo una malattia?

Cosa si faceva per rafforzarsi dopo una malattia?

"Medicina popolare e rimedi tradizionali" ciclo di video-interviste curate da Teresa Geninatti nei comuni di Ala di Stura, Corio e Traves sulla medicina popolare e sui rimedi tradizionali in generale.
Coza ès fait për rinfoursise dopo ‘na mëladì?
Per le slogature e le fratture? Invece per le ferite? Come si faceva per bloccare le emorragie?

Per le slogature e le fratture? Invece per le ferite? Come si faceva per bloccare le emorragie?

"Medicina popolare e rimedi tradizionali" ciclo di video-interviste curate da Teresa Geninatti nei comuni di Ala di Stura, Corio e Traves sulla medicina popolare e sui rimedi tradizionali in generale.
Coza ès fazet për ël dëzlouieourë é lë ronture ëd lh’os cou feziavou? Enveche për ël feride? È i ëst vè quë quërcun ou drouvavount ëd co lou pis për dizinfetà? Coume ès fazet a blouc&agra...
Per combattere le punture di tafani e di zanzare?

Per combattere le punture di tafani e di zanzare?

"Medicina popolare e rimedi tradizionali" ciclo di video-interviste curate da Teresa Geninatti nei comuni di Ala di Stura, Corio e Traves sulla medicina popolare e sui rimedi tradizionali in generale.
Për coumbatri ël pounturë ëd li tavën?