franco-provenzale

COUMUN ËD SËRË

SITÀ METROPOULITANA ËD TURIN TO

C.A.P 10070 – Tel. 0123.53316 – Fax. 0123.53501- www.comune.ceres.to.it

Codiche fiscal 83000610010 – P. IVA. 04393920014

 DELIBERASIOUN ËD LA JUNTA COUMUNAL N. 22

Data 01/04/2020

OUGET: AOUTOURIZASIOUN RETROUCHESIOUN LOCOUL ËD LA ZNHOURA VALLINO GABRIELLA

L'an duimilaevint a li prum doou meis d’avril a rz’eure dizieut.

Ërchamà lou decret sindacal n. 2 doou 01.04.2020 ëndoua ou vint disiplinà lou funsiounameunt ëd la Junta Coumunal ën moudalità telematica.

 Ënt una sala doou Palas Coumunal, grasie aou coulegameunt telematic da remoto, è s’eu riunìa la Junta Coumunal, previa l’ouservansi ëd toutë ël fourmalità prescritë da la legë.

Conhoum é Noum

Prezent

Asent

Davide EBOLI - Sindic

X

Mauro POMA - Assessoùr

X

Teresio GARIAZZO - Assessoùr

X

Toutal Prezent:

3

Toutal Asent:

0

 

Ou partechipët lou Segretari Coumunal, Doutourëssi Nicolette BLENCIO.

Lou sindic, counstatà quë lou numër ëd lh’ëntervinù ou i ëst legal, ou diquiarët duerta la riounioun é ou invitët li counvoucà a deliberà su l’ouget dzeuri ëndicà. 

LA JUNTA COUMUNAL

Viuva la doumeunda aruvaia da la Znhoura VALLINO Gabriella, naia an Ala a li 18.11.1928, rezident ën Serë – Frasioun Braquiel n. 18  për outinì la retrouchesioun ëd n. 1 locoul countradistint a to lou numër 192 Bloc G ënt ‘oou sumiteri coumunal ëd Serë, cou i erët destinà a la sepoultura ëd la medema ;

Ërchamaia la deliberasioun doou Counseulh Coumunal n. 46 doou 29/12/2019, ezecutìa a li sens ëd la legë, qu’è mouficavët lou vigent Regoulameunt për li Servisi Funerari é Chimiterial a l’ërt. 73 « Regimë ëd retrouchesioun ëd locoul, chellettë osarië é chellettë cinerarië » ën përtticoulsr aou comma 3 cou rechitët «ën cazou ëd retrouchesioun ëd chellettë o locoul neulou Coumun ou reboueursët ‘na somma pari aou 50% ëd la tarifa vigent aou moumeunt cou t’istà chëtà» ;

Dounà at quv lou locoul 192 bloc G ou rizultët neu é mai ocupà da si cou i eu dirit é pìia at quë lou courispetìou versà da la Znhoura VALLINO Gabriella për la counchesioun ën ouget ou aruvët a € 296,96;

Viù li pareri favourevoul espres a li sens ëd l’ërt.49, comma 1 doou D.Leg. n 267/2000, da li respounsabil ëd li servisi për seun qu’è rigouardëtla regoularità countabil è tennica;

A to vout unanim favourevoul dounà ën foueurma palezë:

OU DELIBERËT

D’aoutourizà, për li moutìou espost ën narativa, la retrouchesioun chamaia da la znhoura VALLINO Gabriella për n. 01 locoul countradistint a to lou numër 192 Bloc G, determinant lou remboueurs ën Eouro 296,96 coumë previst da l’ërt. 73 doou vigent Regoulameunt Coumunal për li servisi funerari é chimiterial;

Ëd dounà at quë la speiza ëd Eouro 296,96 ou treuvët ëmpoutasioun a l’intervent 420072 chamà: «speizë mënutensioun ouridnaria é gestioun sumiteri » doou bilënsi ëd previzioun 2020.

Aprouvà é soutouscrit

LOU SINDIC

Firmà Digitalmeunt

Davide EBOLI

LOU SEGRETARI COUMUNAL                                                                L’ASESOÙ               Firmà Digitalmeunt                                                                                          Firmà Digitalmeunt

Dout.si Nicoletta BLENCIO                                                                                       Mauro POMA